Klimameldingen

Publisert 

Regjeringen varsler i klimameldingen at målet om 2/3 av klimakuttene skal tas lokalt. – Regjeringens ambisjoner er gode, deres evne til å være konkrete om framdriften skorter det mer på, sier Knut Aarbakke i en innledende kommentar.

Klimameldingen

Stortingsmelding 21 – Norsk klimapolitikk ble lagt frem av regjeringen i dag. Blant hovedsakene i meldingen ligger en stadfesting av at 2/3 målet ligger fast, styrking av klimafondet, skjerping av CO2-avgiften for oljesektoren og en styrket satsning på kollektivtransport rundt storbyene. – Her er det mange gode enkeltsaker, sier Knut Aarbakke. Økt CO2 avgift for oljenæringen, satsning på kollektivtransport og strengere klimakrav til bygninger er viktige tiltak.

Ønske om en klimalov


Akademikerne har etterlyst en forpliktende kllimalov etter britisk modell. En slik klimalov vil gi en fremdriftsplan frem mot de endelige målsetningene. På den måten vil det være mulig å vurdere om klimaarbeidet går fort nok, om man er i ferd med å nå målene eller om innsatsen ikke står i stil til ambisjonene. Uten en slik lov vil det være langt vanskeligere å se at man ligger etter planen og arbeidet må intensiveres.


Positivt med klimafond


Akademikerne er positive til styrkingen av klimafondet. Avkastningen av dette fondet vil gi en forutsigbar og langsiktig finansiering. Med en endelig fondskapital på 50 mrd. kroner, vil avkastningen fra fondet kunne være en betydelig finansieringskilde. – Det er flott at regjeringen styrker klimafondet, vi er positive til denne formen for langsiktig og forutsigbar finansiering. Det paradoksale er jo at regjeringen ikke synes denne argumentasjonen var god nok til å opprettholde forskingsfondet, sier Aarbakke.