Fra klimamøtet: Just transition - rettferdig omstilling

Publisert 

Unios fagsjef Jon Olav Bjergene følger klimamøtet i København på vegne av Akademikerne og Unio. Rapport 3 omhandler rettferdig omstilling.

Fra klimamøtet: Just transition - rettferdig omstilling

Bjergene skriver:

 

"Fagbegelsens hovedkrav under klimaforhadlingene er en rettferdig omstilling mot et bærekraftig samfunn, såkalt "just transition". Kravet er grunnet på at klimaforandringene har betydning for økonomi, sosial utvikling og andre vesentlige livsbetingelser for alle mennesker. Nødvendighten av innsats for overgang til et lavutslippssamfunn er derfor erkjent. Fagbevegelsens mål er å bidra til at dette samfunnet ivaretar hensyn til arbeidstakere verden rundt og at ansvaret for omstillingen fordeles på en rettferdig måte.

 

 

 

I fagbevegelsen krav om en retteferdig omstilling "just transition" ligger blant annet følgende elementer:

 

 

 

1. Grønne jobber
Det kreves langsiktige investeringer og næringslivspolitikk som kan bidra til å gjøre arbeidsplassene bærekraftige og skape nye jobber som ikke bidrar til skadelige drivhusgassutslipp.

 

 

 

2. Omstilling med fokus på sosiale konsekvenser
For å unngå at veien mot lavutslippssamfunet får negative sosiale konsekvenser kreves forskrning og tidlig innsats for å forberede omstillingen.

 

 

 

3. Sosial dialog
Myndighetene må konsultere arbeidslivets parter og andre grupper som naturlig bør ta del i dialogen om omstillingen. Menneskerettigheter og arbeiderrettigheter er fundamentet for overgangen til et bærekraftig samfunn.

 

 

 

4. Opplæring
Omstillingen fordrer innsats for opplæring av arbeidsstyrken.

 

 

 

5. Sosial politikk
Omstillingen må følges opp med efffektiv arbeidsliv- og sosialpolitikk. Stimuli til å skape jobber, aktiv arbeidsmarkedstiltak og fattigdomsbekjempelse er påkrevet.

 

 

 

6. Lokal tilpasning
Bærekraftsutviklingen må tilpasses lokale forhold.

 

"Just transistion"-begrepet er etter trykk fra fagbevegelsen promotert av Norge og Argentina i forhandlingne. Spesielt Norge har gitt aktiv støtte til fagbevegelsens krav og i regjeringens posisjoner er følgende fremhevet:
"Omstillingen til en lavutslippsøkonomi vil kreve omstillinger i arbeidslivet. Overgangen til "grønne arbeidsplasser" vil kreve at både bedrifter og myndigheter samarbeider om tiltak og virkemidler for å gjøre den nødvendige omstillingen så rettferdig som mulig, dvs. at hensynet til hele arbeidsstokken i varetas og at alle gis like muligheter til å delta i et nytt arbeidsmarked."

Regjeringen har også lykkes med å få begrepet inn i den foreløpige avtaleteksten. I hovedkapitlet "Shared vision" ligger det nå inne en slik formulering:
"...ensuring a just transition of the workforce which creates decent work and quality jobs, seeking the active participation of all stakeholders...".

Klimaavtaleforhandlingene er imidlertid et stort spill, og alle elementer i avtaleteksten har usikre liv. Formuleringen "just transition" har vart inne og ute av avtaleteksten et par ganger allerede. Den er der fremdeles, etter kveldens (torsdag) møte."