Akademikerne på høring i Energi- og miljøkomiteen

Publisert 

Akademikerne har vært på høring i Stortingets Energi- og miljøkomite. Regjeringens forslag til statsbudsjett har en tydelig satsning på klima- og miljøspørsmål, men skuffer når det gjelder investeringer i en grønn økonomi og overgangen til et grønt arbeidsliv.

Akademikerne på høring i Energi- og miljøkomiteen

Akademikernes høringssvar:

 

 

 

Statsbudsjettet 2010 - Akademikernes innspill til energi- og miljøkomiteen

 

Regjeringens forslag til statsbudsjett har en tydelig satsning på klima- og miljøspørsmål. Storsatsningen på karbonfangst på Mongstad følges opp, forskningsmålene i klimaforliket følges opp og også innenfor klassisk miljøvern legger regjeringen opp til et godt budsjett. Budsjettet skuffer imidlertid når det kommer til kraftfulle tiltak som kan gi grunnlag for store investeringer i en grønn økonomi, og overgang til et grønnere arbeidsliv.

 

 

 

Grønne arbeidsplasser og miljøvennlig avskrivning

 

Akademikerne etterlyser enda sterkere og flere tiltak for å skape flere grønne arbeidsplasser. Målene og tiltakene som er fastlagt igjennom Stortingets klimaforlik krever en sterk satsning.

 

 

 

Et annet tiltak som med fordel kunne ha vært lansert er økte avskriningssatser på miljøvennlige investeringer. En slik adgang til å forta større avskrivninger på denne typen investeringer, vil kunne bidra til økt økonomisk aktivitet og flere bærekraftige arbeidsplasser og derigjennom et mer miljøvennlig næringsliv. Akademikerne mener at det er nødvendig med en sterkere omlegging i retning av et grønnere skattesystem.

 

 

 

Akademikerne er positivt til at det bevilges 100 millioner kroner til en ny tilskuddordning for økt satsing på miljøteknologi, at fondskapitalen i energifondet økes og at bevilgningen til Innovasjon Norge økes.

 

 

 

Biologisk mangfold - kommunenes kompetansebehov

 

Miljøverndepartementet - kap. 1400 post 21

 

Naturmangfoldloven skal implementeres. Det blir avgjørende at kommunenes kompetanse økes betydelig, at kartlegging av utvalgte naturtyper kommer i gang og at skjøtsel i verneområder ivaretar det biologisk mangfoldet som skal sikres gjennom vern. Arbeidet med naturtypekartlegging har ennå ikke kommet i gang, selv om loven om Naturmangfold er vedtatt. I budsjettforsalget foreslås det å bevilge 8 mill. kroner under kap. 1400 post 21 til kompetanseoppbygging i kommunene om den nye naturmangfoldloven. Dette må økes slik at kommunene kan ansette miljøvernkompetanse alene eller i samarbeid med nærliggende kommuner.

 

 

 

Skogvern

 

Miljøverndepartementet -Kap 1427, Direktoratet for naturforvaltning, post 35

 

Posten for nytt skogvern er redusert i forhold til 2009. Denne posten må økes med 20 % om man skal nå ambisjonene om 4,7 % vern av barskog. Manglende ressurser gir lang saksbehandlingstid og usikkerhet rundt erstatningsoppgjøret skaper i dag unødige konflikter.

 

 

 

Energieffektivisering

 

Olje- og energidepartementet Kap. 1825 omlegging av energibruk og energiproduksjon.

 

Det er et betydelig potensial i energisparing statlige virksomheter. Dette er adressert i satsingen Grønn stat - innføring av miljøledelse i statlige virksomheter. Akademikerne mener det offentlige som eier av store bygningsmasser må satse langt sterkere på dette. Det vil gi betydelige bidrag til energisparing og dermed reduserte klimagassutslipp.

 

 

 

Akademikerne støtter den økte satsingen på ENOVA. Vi mener også at forslaget på 222 mill kroner i kap. 1830, post 50 til forskning i regi av Norges forskningsråd, er svært positivt.

 

 

 

Akademikernes delegasjon besto av Naturviternes leder Finn Roar Bruun og Erik Strøm samfunnspolitisk direktør i Tekna.