- Positivt å flytte avgifter fra verdiskaping til forbruk

Publisert 

- Jeg støtter Grønn skattekommisjon i at det er klokt å flytte flere skatter og avgifter fra verdiskaping og inntekt til klima- og miljøskadelig forbruk. På den måten kan vi både redusere utslipp og styrke verdiskapingen, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

- Positivt å flytte avgifter fra verdiskaping til forbruk

Grønn skattekommisjon la i dag frem totalt 80 anbefalinger. Dette inkluderer en generell avgift på alle utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor på 420 kroner per tonn CO2, at kjøretøy- og drivstoffavgiftene legges om og økes, at subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning fjernes eller reduseres, samt at økte statlige inntekter brukes til generelle reduksjoner i skattesatsene for personer og selskaper.

- Akademikerne støtter utvalget i at miljøavgifter må benyttes i større grad enn i dag. Vi må belønne de som velger å leve og produsere miljøvennlig, og sette en mer treffsikker pris på utslipp av klimagasser, sier Aarbakke.

Akademikerne skal nå sette seg inn forslagene fra skattekommisjonen og spille inn til den videre politiske oppfølgingen av kommisjonens arbeid. Klimautslipp er en av vår tids største utfordringer. Tiltak er avgjørende for et bærekraftig samfunn, fordi klima påvirker økonomi, velferd og biologisk mangfold på hele kloden.

- Klimautfordringen er global, men det er viktig at vi nasjonalt legger til rette for miljøvennlig atferd både for selskap og enkeltmennesker. Dette siktemålet bør kunne kombineres med tiltak som stimulerer til nødvendig verdiskapning og bærekraftig omstilling. Utvalgets forslag er i så måte et godt skritt i riktig retning, sier Aarbakke. 

For mer informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil 900 69 484


Les mer på regjeringen.no

 

Les også Grønn skattekommisjon oppnevnt på Akademikernes nettsider.

 

Akademikernes policydokument om klima og miljø.