Regjeringens kontaktutvalg

Publisert 

Knut Aarbakke og Tove Storrødvann møtte for Akademikerne i regjeringens kontaktutvalg torsdag 9. oktober. Tema var statsbudsjettet for 2015.

Regjeringens kontaktutvalg
Knut Aarbakke og Erna Solberg. Foto: Akademikerne, oktober 2014

Akademikernes innspill:
Det Akademikerne er svært positiv til er satsingen på kunnskap, forskning og utdanning. Langtidsplanen for forskning har vært en kampsak for Akademikerne siden 2008.

Det er positivt at treprosentmålet nå reetableres og at det tidfestes når det offentlige skal bruke én prosent. Det er kunnskap vi skal leve av etter oljen. Dette er en viktig erkjennelse fordi Norge vil aldri kunne konkurrere på å være billigst. Derfor er en satsing på forskning, innovasjon og teknologi helt avgjørende. Langtidsplanen for forskning er et viktig skritt mot et nytt Norge. Fremtidsrettede investeringer i kunnskap er ikke en trussel mot norsk økonomi. Det er mangelen på investeringer som er farlig,

Selv om langtidsplanen er svært positiv, gjenstår jobben med å sette planen ut i live. Ikke minst legger planen tydelige føringer på kommende statsbudsjett i mange år fremover.

Akademikerne tror ikke at det riktige grepet for bedre produktivitet og høyere kvalitet i offentlig tjenester er å starte med kutt i administrasjonsbudsjettene.

De store forbedringene, og dermed de store pengene, ligger i å jobbe smartere og for eksempel styrke kvaliteten i offentlige innkjøpsprosesser. Dette dreier seg primært om styring og ledelse. Mer makt og større ansvar bør delegeres til de lokale partene.

Akademikerne mener at dette gjøres best gjennom å:

  • Styrke evnen til å koordinere og samhandle på tvers av departementer og sektorer
  • Tydeliggjøre skillet mellom hva som er politikk og hva som er forvaltning
  • Styrke ledernes evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater
  • Fokusere mer på resultater enn på kontroll

Akademikerne er skuffet over den manglende satsingen på selvstendig næringsdrivende. Et innoverende og konkurransedyktig næringsliv, trenger flere gründere og selvstendig næringsdrivende. Dette er spesielt viktig nå når aktiviteten på sokkelen er på vei ned.

Da må den grunnleggende sosiale tryggheten som bl.a ligger i omsorgspenger og muligheter for pensjonssparing, være like god for selvstendige som den er for arbeidstakerne. Det er ingen rimelig begrunnelse for at rett til omsorgspenger og pensjonsinnskudd med skattefordel for næringsdrivende ikke kommer i dette budsjettet heller.

Akademikerne har ved flere anledninger tatt opp behovet for at selvstendig næringsdrivende skal få samme mulighet til å spare til alderspensjon i tillegg til folketrygden som andre arbeidstakere. Innskuddspensjonsloven gir i dag mulighet for selvstendig næringsdrivende å tegne innskuddspensjon med innskudd på maksimalt 4 prosent av personinntekt fra næringsvirksomhet mm., angitt i § 2-3 annet ledd i lov om innskuddspensjon. For pensjon for ansatte gjelder nye innskuddssatser fra 2014. De nye maksimalsatsene er inntil 7 prosent av lønnen opp til 7,1 G og inntil 25,1 prosent av lønn over 7,1 G. Tidligere var satsene 5 prosent for lønn opp til 6 G og 8 prosent for lønn over 6 G. Økningen av satsene er positiv, men fører til at ulikebehandlingen av selvstendig næringsdrivende blir større. Denne urimeligheten må Stortinget rette opp – og vi mener det må gjøres i 2015.

Akademikerne savner økt satsing på Skattefunn, men er positive til satsingen på politi og påtalemyndighet.