Høring om produktivitetskommisjonen

Publisert 

Akademikerne levert i forrige uke sin høringsuttalelse om produktivitetskommisjonens andre rapport. -Det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden, og jeg er glad for at kommisjonen deler dette synet, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

Høring om produktivitetskommisjonen
Knut Aarbakke

Akademikerens høringssvar til Produktivitetskommisjonens andre rapport omhandler de tre hovedtemaene som kommisjonen tar opp. Disse er forskning og utdanning, omstillinger i arbeidsmarkedet og produktivitet i offentlig sektor.

- Akademikerne mener moderniseringen av avtaleverket er en forutsetning for å lykkes med effektiviseringen i staten. De lokale virksomhetene i offentlig sektor må få mer ansvar. Hvis man skal produsere gode tjenester til befolkningen trenger man lokale ledere med handlingsrom og muligheter til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Dette innebærer også kontroll over, og muligheter til å bruke, lønn i rekrutteringen, sier Aarbakke.

Akademikerne er særlig opptatt av innovasjons og innsparingspotensialet i offentlige innkjøp.

- Staten kjøper for 450 milliarder årlig, og kan være en svært viktig driver for innovasjon. Ved å profesjonalisere innkjøpsprosessene kan man også spare mye. Dette har Menon tidligere vist i en rapport de laget for Akademikerne, sier Aarbakke.

Innenfor forskning og utdanning la Akademikerne vekt på å utvikle forskning og institusjoner i verdensklasse og er bekymret for bruken av midlertidighet i UH-sektoren.

- Hvis man skal satse på forskning er det ikke holdbart at forskerne skal jobbe i midlertidige og usikre stillinger i årevis. Det er konkurranse om de beste hodene, og hvis UH-sektoren skal kunne rekruttere de beste, må man kunne tilby gode og stabile vilkår. Her håper jeg for øvrig forslaget til ny lov om statens ansatte kan være med å bidra til en positiv utvikling, sier Aarbakke

Et arbeidsmarked i omstilling er krevende. Akademikerne er blant annet opptatt av å bedre rettighetene til de selvstendig næringsdrivende, at ytelsene fra NAV må være aktivitetsorienterte, at seniorer må stå lengre i arbeid og at man tidlig må kartlegge innvandrers kompetanse.

-En ting som bekymrer er at kommisjonen stiller seg bak Arbeidstidsutvalget forslag om opprettelse av delvis uavhengig stilling. Det er en dårlig ide at man skal innføre enda en gruppe uavhengige stillinger som kan unntas fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Hovedregelen må være at det er unntakene fra vernereglene som bør begrunnes i de enkelte tilfeller, ikke de grunnleggende vernereglene, sier Aarbakke.

Les hele Akademikernes høringssvar her.