Fullt hus på konferanse

Publisert 

De omlag 250 fremmøtte på Akademikernes inntektspolitiske konferanse fikk blant annet med seg foredrag fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og leder av Produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø.

Fullt hus på konferanse
Robert Eriksson på Akademikernes inntektspolitiske konferanse. Foto: Akademikerne

Knut Aarbakke innledet med å snakke om trepartssamarbeidet og at han er spent på Produktivitetskommisjonens videre arbeid etter at de nå har levert sin første rapport. Han gav så ordet videre til dagens møteleder Siv Nordrum.

Arbeids- og sosialministeren innledet med å snakke om økonomisk bærekraft og et ønske om å kombinere et bra lønnsnivå og gode velferdsordninger med konkurransekraft. Norge må ruste seg for en fremtid med en annen demografi og et annet kompetansebehov enn i dag. Han er glad for støtten fra Akademikerne med tanke på aldersgrensene i arbeidsmiljøloven og han er spent på tiltakene som blir foreslått av Produktivitetskommisjonen.

Jørn Rattsø presenterte den første rapporten fra Produktivitetskommisjonen. Han snakket blant annet om reformbehov innenfor næringslivet, offentlig sektor og kunnskapssektoren. I Norge er det svake insentiver for å dyrke kvalitet i grunnskolen og her må skoleeier ansvarliggjøres. Innenfor høyere utdanning er det for sterkt fokus på kvantitet fremfor kvalitet. I offentlig sektor er det for mange og kompliserte mål og utilstrekkelig delegering av ansvar, fordi ledere ikke gis tilstrekkelig handlingsrom og virkemidler. Rattsøs presentasjon kan lastes ned under denne artikkelen.

Christine B. Meyer, direktør i Konkurransetilsynet, snakket om rammebetingelsene i offentlig sektor er hemmende eller fremmende for produktivitet og kvaliteten på tjenestene. Av hemmende faktorer nevnte hun blant annet at man ikke er flinke nok til å hente ut stordriftsfordelene og at det er krevende å gjøre store endringer. Det er også et stort forbedringspotensial innenfor offentlige anskaffelser. Hun skisserte flere løsninger på de hemmende faktorene, som for eksempel større reell fleksibilitet innenfor det politiske og administrative handlingsrommet, samt delegering av ansvar og myndighet. Hun pekte dessuten på at regelverk og kompetanse innen offentlige anskaffelser bør forenkles og forbedres.

Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, drøftet hvorvidt tariffavtaler er hemmende eller fremmende for produktiviteten. Han mener at arbeidstakere og arbeidsgivere har et felles ansvar for å finne gode løsninger. Et velorganisert arbeidsliv er en fordel for begge parter. Tariffavtaler gir forutsigbarhet i rammebetingelsene, men Kreutzer påpekte også viktigheten av å ta hensyn til kostnader og fleksibilitet. Han sa videre at det er viktig at ikke avtalene står i veien for helt nødvendig omstilling. Både Meyers og Kreutzers presentasjoner kan lastes ned under denne artikkelen.

Til sist var det en samtale mellom Akademikernes leder, Knut Aarbakke, Vibeke Hammer Madsen fra Virke og Trine Lise Sundnes fra LO/Handel og Kontor, om det organiserte arbeidslivets rolle i produktivitetsutviklingen. De snakket blant annet om tariffavtaler og samt uhensiktsmessige arbeidstidsordninger som Produktivitetskommisjonen også har skrevet om.

Les også