Akademikernes inntektspolitiske konferanse

Publisert 

Akademikernes årlige inntektspolitiske konferanse gikk av stabelen i dag. Temaene var medbestemmelse, tillit, kompetansebehov og omstilling.

Akademikernes inntektspolitiske konferanse
Akademikernes inntektspolitiske konferanse

Leder av Akademikerne, Kari Sollien, ønsket velkommen med å snakke om betydningen av de tillitsvalgte for den omstillingen arbeidslivet står overfor. De tillitsvalgte sitter med kompetanse om kompetansen, og er på denne måten en sentral ressurs i enhver omstillingsprosess, sa hun til de vel 250 fremmøtte i salen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli var neste innleder. Statsråden snakket om regjeringens visjoner for fremtidens arbeidsliv. Hun snakket om viktigheten av den norske modellen, og roste Akademikerne for å være en viktig pådriver for like rettigheter til velferdsordninger til selvstendig næringsdrivende. Statsråden var samtidig opptatt av fleksibilitet og at man må fortsette arbeidet for å styrke denne uten å svekke arbeidstakernes vern.

Nestleder i Akademikerne og president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg samt førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik kom så med sine kommentarer til ministerens innlegg. Randeberg tok opp at det nå var tøft å være tillitsvalgt i privat sektor med de omstillingene vi er inne i. Hun var også opptatt av at arbeidsgivere ikke misbruker særlig uavhengige stillinger for å slippe å betale overtid.

Følsvik sa at dagens regjering utfordrer den norske modellen og at den legger for lite arbeid i å begrense. Dette svekker tillitsvalgtes rolle og da også det organiserte arbeidslivet.

Arbeids- og sosialministeren var naturlig nok ikke enig i dette og så frem til videre partssamarbeid i møte med fremtidens utfordringer.

Deretter sto eksemplene fra omstilling i privat, kommunal og statlig sektor for tur. CEO i Telenor Norge, Berit Svendsen snakket om betydningen av ny teknologi, krevende nedbemanninger og viktigheten av å ha de tillitsvalgte med på hele fasen. Rådmann i Sandefjord kommune Gudrun Haabeth Grindaker, delte erfaringer fra kommunesammenslåing i Vestfold. Statens personaldirektør Gisle Norheim snakket blant annet om konklusjonene til interimsrådet med statlige virksomhetsledere som har anbefalt økt forhandlingsmakt til arbeidsgiverne lokalt.

Mathilde Fasting og Eivind Falkum holdt innlegg om kollektive rettigheter versus det individuelle, og nødvendigheten av å mobilisere både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden for å bevare den norske modellen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kikket inn i glasskulen og snakket om kompetansebehovene 10 år frem i tid. Han sa at det ikke er gitt at man kan omskolere arbeidstakere til å møte omstillingen vi står overfor og at kunnskapssektoren er helt avgjørende for at omstillingen skal gå bra. Han sa også at vi nå har blitt et samfunn med livslang læring, og at arbeidslivet har blitt en av de viktigste utdanningsarenaene.

Til sist var det debatt mellom statsråden, Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet og Kjell Ingolf Ropstad fra KrF om arbeidslivspolitikk etter Stortingsvalget 2017, krav til produktivitet og omstilling og hvordan man skal ivareta den norske samarbeidsmodellen.

Les også