Akademikerne på seminar hos produktivitetskommisjonen

Publisert 

Akademikerne deltar fredag 24. oktober på seminar om urbanisering og produktivitet i regi av produktivitetskommisjonen.

Akademikerne på seminar hos produktivitetskommisjonen

Akdemikene har sendt notat til kommisjonens arbeid i forkant av seminaret. Utdrag fra notatet følger nedenfor og hele notatet kan lastes ned under artikkelen.

Akademikernes innspill til produktivitetskommisjonen – seminar om produktivitet og urbanisering – 24. okt 2014

Akademikerne støtter en kommunereform som sikrer innbyggerne kvalitativt gode tjenester, og ivaretar demokrati og rettssikkerhet. Større enheter enn det flertallet av norske kommuner utgjør i dag vil kunne gi sterkere fagmiljøer, og en bedre koordinering av tjeneste- og velferdsproduksjonen på kommunalt nivå. Kommunereformen må også sikre at samfunnet tilrettelegger for det produktivitets- og verdiskapingspotensialet som ligger i by-vekst. Akademikerne mener at det er betydelige utfordringer og et klart forbedringspotensiale knyttet til effektiv ressursutnyttelse i offentlig sektor i dag. Vi tror at vi med enkle grep kan øke produktiviteten uten at dette går ut over kvaliteten. Et viktig grep er å etablere strukturer som understøtter sterkere fagmiljøer. Videre er det avgjørende at lokale ledere gis reell autonomi og nødvendige virkemidler til å rekruttere og beholde personer med den kompetansen de har behov for – samt til fleksibilitet i strategiske og produktivitetsfremmende beslutninger. Sentrale tiltak – for eksempel knyttet til kommunestruktur- og urbanisering kan ikke utnytte sitt fulle potensiale uten at disse hensynene ivaretas.

Akademikerne mener det må rettes et særlig fokus mot produktivitetsutfordringer på følgende hovedområder:

  1. Struktur i offentlig sektor, herunder lederskap og lokal lønnsdannelse
  2. Effektiv og fleksibel nyttiggjøring av arbeidskraftens utdanning og kompetanse
  3. Næringsutvikling og entreprenørskap

Les hele notatet under.

Ler mer om Produktivitetskommisjonen (ekstern lenke).

Les også