Akademikerne i regjeringens kontaktutvalg

Publisert 

Leder Marit Hermansen og generalsekretær Olav Ulleren møtte for Akademikerne i regjeringens kontaktutvalg i dag. Hermansen etterlyste blant annet en sterkere satsing på selvstendig næringsdrivende.

Akademikerne i regjeringens kontaktutvalg
Marit Hermansen og Erna Solberg

Overordnet mener Akademikerne at vi må investere mer og forbruke mindre. Norge står nå overfor store omstillingsutfordringer, og Akademikerne mener at budsjettet i hovedsak møter disse på en god måte, men savner enda mer offensiv satsing på de områdene der vekstpotensialet er størst.

- Det viktigste fremover er å bruke mer av statsbudsjettet på investeringer og mindre på forbruk. Dette budsjettet er et skritt i riktig retning, men det er fortsatt mulig å gå lenger enn det regjeringen gjør i forslaget til 2017-budsjettet, sa Hermansen.

Akademikerne er positive til satsingen på kunnskap, forskning og utdanning. Forskning og utvikling er helt nødvendig for å løse de omstillings- og bærekraftutfordringene vi står overfor.

- Vi er svært positive til den sterke satsingen på forskning vi har sett i de senere budsjettene, og til at regjeringen også i år følger opp langtidsplanen for forskning som lovet. Budsjettet for høyere utdanning er også bra, og jeg er veldig fornøyd med at kvalitetsfanen holdes høyt og forventer at dette følges opp i kommende budsjetter, sa Hermansen.

Det som savnes i budsjettet er derimot en sterkere satsing på selvstendig næringsdrivende.

-Vi vet at et manglende sosialt sikkerhetsnett er den viktigste årsaken til at folk velger fast ansettelse fremfor å satse på egen virksomhet. Norge trenger at flere tar sjansen på å starte for seg selv. Da kan ikke sykepenge-, dagpenge- og pensjonsmulighetene være så dårlige som de er i dag. Jeg er skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å styrke dette sikkerhetsnettet. Det er for defensivt å peke på at det skal komme en utredning, sa Hermansen.

Regjeringen har opplagt større ambisjoner for velferdsområdet enn det budsjettet isolert sett kan levere. Det betyr at ambisjonene i hovedsak må realiseres gjennom effektivisering og modernisering av offentlig sektor.

- Akademikerne har vært en viktig medspiller i moderniseringsprosessen i regjeringens første tre år. Forutsetningen for at vi fortsatt skal være dette er at den norske modellen med et tett samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, videreføres. Det kommer ikke til å være mulig å fornye offentlig sektor uten at den grunnleggende tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er på plass på alle nivåer, avsluttet Hermansen sitt innlegg med.