2015 - Etter inntektsoppgjørene

Publisert 

Beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets mellomoppgjør 16. februar og en endelig utgave 30. mars, jf. NOU 2015: 6. I denne rapporten gis oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets mellomoppgjør.

2015 - Etter inntektsoppgjørene

Hovedpunkter i rapporten

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten. I tillegg til overheng og avtalte tillegg gjengitt nedenfor, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2015, som ennå ikke er kjent.

Resultatene fra sentrale forhandlinger i årets mellomoppgjør peker i retning av lavere årslønnsvekst i 2015 enn i 2014. I 2014 var lønnsveksten 3,1 prosent, den laveste på 20 år. Ved mellomoppgjøret i 2015 mellom LO og NHO anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2015. I 2014 var årslønnsveksten i industrien 3,3 prosent.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter gir de avtalte tarifftilleggene i mellomoppgjøret i 2015 og bidrag fra garantiordninger og minstelønnssatser, et bidrag til årslønnsveksten på 0,1- 0,2 prosentpoeng. Sammen med lønnsoverhenget gir dette en årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 1,1-1,2 prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

For Virke-bedrifter i varehandel gir de avtalte tarifftilleggene i 2015 på 0,4 prosent og garantitillegg på 0,3 prosent et bidrag til årslønnsveksten på 0,7 prosentpoeng. Sammen med overhenget gir dette en årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 1,7 prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

I staten gir de avtalte tarifftilleggene i 2015 et bidrag til årslønnsveksten på 0,1 prosentpoeng. Sammen med overhenget gir dette en årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 2,2 prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

Årslønnsveksten for kommuneansatte er påvirket av tillegg for 2015 som ble avtalt i 2014 og av effekter av lærerstreiken i 2014. Tarifftilleggene bidrar til årslønnnsveksten med 0,9 prosentpoeng. Sammen med overhenget gir dette en årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 2,7 prosent før bidrag fra lønnsglidningen. Lærerstreiken i 2014 trakk opp overhenget til 2015 med 0,2 prosentpoeng.

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene gir de avtalte tilleggene på A-nivå et bidrag til årslønnsveksten på om lag 0,2 prosentpoeng. I tillegg kommer lønnstillegg avtalt på den enkelte virksomhet (B-nivå) som anslås i gjennomsnitt å gi et bidrag på om lag 1¾ prosentpoeng. Sammen med lønnsoverhenget gir dette en årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 2¾ prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

I helseforetakene gir de sentralt avtalte tilleggene i 2015 et bidrag til årslønnsveksten på om lag 1 prosentpoeng. I tillegg kommer bidrag fra tillegg ved lokale forhandlinger som anslås til ½ prosentpoeng. Sammen med overhenget gir dette en årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 2¾ prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

For ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, gir de avtalte tarifftilleggene i 2015 et bidrag til årslønnsveksten på 0,4 prosentpoeng. Sammen med overhenget gir dette en årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 1,6 prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

Les mer på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider.

Les også