- Ønsker en bred skattedebatt velkommen

Publisert 

- Hovedlinjene i det norske skattesystemet har ligget fast siden 1992, mens verden er betydelig endret. Det er derfor på høy tid at vi nå får en bred debatt om morgendagens skatte- og avgiftssystem. Jeg håper vi kan få en helhetlig skattedebatt uten å gå i skyttergravene på enkeltforslag, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Ønsker en bred skattedebatt velkommen

Scheel-utvalget som har utredet fremtidens bedriftsbeskatning har i dag lagt frem et omfattende forslag til nytt skattesystem. Utvalget foreslår å redusere både bedriftsbeskatningen og skatten på netto inntekt for arbeidstakere fra dagens 27 prosent til 20 prosent, mens flere fradrag gis lavere effekt eller fjernes. Det foreslås også en endret progressiv skattesats for brutto inntekt.

- Bedriftsbeskatningen settes nå ned verden over. Det må vi i Norge ta hensyn til for bedrifter flyttes i dag raskt fra et land til et annet. Derfor er jeg positiv til at bedriftsbeskatningen reduseres uten at jeg skal si at satsen bør være 20. Jeg er også tilfreds med at utvalget reduserer netto skatt på personinntekt tilsvarende, slik at symmetriprinsippet ivaretas. Det er viktig, sier Aarbakke.

Han understreker samtidig at det er bred enighet i Norge om at vi skal ha et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. Det betyr at det kan bli behov for å øke andre skatter og avgifter for å finansiere sentrale offentlige fellesoppgaver.

- Redusert skatt på inntekt kan helt eller delvis finansieres gjennom økt skatt på forbruk, særlig det forbruket som skader klima og miljø. Å se nærmere på dette blir ikke minst en viktig jobb for regjeringens grønne skattekommisjon som skal levere sin innstilling til neste år, sier Aarbakke.

Akademikerne ønsker seg et skattesystem som er enklere, grønnere, mer helhetlig og konkurransedyktig enn dagens. Velferdsstaten kan bare sikres gjennom et system som ivaretar og stimulerer til verdiskaping, samtidig som fellesskapets inntekter sikres på lang sikt. Systemet må også oppleves som rettferdig av store grupper.

- Jeg er sikker på at vi nå kommer til å få en heftig debatt om skatt på bolig. Da tror jeg det er viktig å trekke et klart skille mellom folks hjem (primærbolig) og eventuelle sekundærboliger og fritidseiendommer. Det er også forskjell på næringseiendom og folks primærboliger. Og som sagt håper jeg vi får en debatt om helheten heller enn om enkeltelementene, sier Aarbakke.

For mer informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484