Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Publisert 

- Akademikerne er positiv til et samlet diskrimineringsregelverk, men det er viktig at et felles lovverk ikke forringer det vernet som allerede foreligger i de ulike diskrimineringslovene, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Akademikerne har levert høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet på forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov. Akademikerne sier i sin høringsuttalelse at det vil gjøre det enklere både for tillitsvalgte, arbeidstakere og arbeidsgivere å forholde seg til en felles lov. En sammenslåing av lovene på området vil kunne bidra til mer effektivt vern, et mer oversiktlig bilde , samt kunne bidra til en mer enhetlig praksis ved håndheving av de ulike diskrimineringsgrunnlagene.

- Vi støtter også forslaget om at omsorgsoppgaver lovfestes som et eget diskrimineringsgrunnlag, sier Knut Aarbakke. Noe som tydeliggjør at dette er en mulig forskjellsbehandling som rammer både kvinner og menn og som også strekker seg ut over rene omsorgsoppgaver knyttet til fødsel og permisjon.

Akademikerne er også positive til presiseringene som er foretatt i forhold til diskriminering på arbeidslivets område.

- Men vi er skeptiske til at aktivitetsplikten svekkes på kjønnslikestillingens område samtidig som også redegjørelsesplikten foreslås opphevet. Disse endringene gir arbeidsgiverne manglende incitament til å jobbe aktivt for likestilling, uttaler Aarbakke. 

Les også