Konkurranseklausuler

Publisert 

Stadig flere arbeidstakere har såkalte konkurranseklausuler i sine arbeidskontrakter. Klausulene legger ofte strenge føringer på arbeidstakernes muligheter for å bytte jobb. Akademikerne vil at bruken av konkurranseklausuler skal lovreguleres. Saken har vært oppe på høring i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, stortingsmeldingen «Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv» (st.meld 29).

Konkurranseklausuler

-Jeg er veldig overrasket over at regjeringen ikke har tatt tak i konkurranseklauslene i stortingsmeldingen. Det er lenge siden Arbeidsdepartementet utarbeidet en grundig utredning av saken. Nå må Stortinget ta grep, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne. Han mener bruken av konkurranseklausuler har akselerert kraftig etter at stadig flere globale bedrifter nå har etablert seg i Norge. 

Akademikerne mener at en lovregulering er nødvendig for å unngå og skape usikkerhet ved jobbskifter og hindre urimelige konkurransebegrensende klausuler. Temaet er viktig område, aktualisert av de utfordringer det moderne norske arbeidsliv må møte. Tiltak for å begrense og regulere konkurransen om arbeidskraften er som regel i strid med den kultur og de normer som tradisjonelt har preget norsk arbeidsliv. Klausulene er ofte også i strid med eller på grensen av norsk lov. 

Akademikerne opplever at internasjonaliseringen av norsk arbeidsliv,  ikke minst gjennom de store internasjonale konsernene, i økende grad bringer med seg holdninger, kulturer og sedvaner som aktualiserer behovet for utvikling av en nasjonal lovgiving. 

  • Allerede i 2008 ble spørsmålet om behovet for lovregulering av bruken av konkurranseklausuler tatt opp av hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden og saken ble første gang sendt på høring høsten 2008, deretter i november 2010.  Saken er slik sett grundig vurdert og utredet. Det haster nå å få på plass klare og forutsigbare regler på dette område. Dagens stramme arbeidsmarked aktualiserer behovet for gode mobilitetsbetingelser. Lange karanteneperioder i jobbskifter virker hemmende på mobiliteten.
  • Undersøkelser våre medlemsforeninger har foretatt viser at 20 -30 % av medlemmene hadde konkurranseklausuler i 2008 og tendensen er økende.  Det er også et økende problem at det inngås avtaler mellom bedrifter om at man skal avholde seg fra å rekruttere hverandres ansatte.
  • Konkurranseklausuler er bestemmelser i arbeidsavtaler som beskytter arbeidsgiver mot konkurranse fra tidligere ansatte, der arbeidstaker for et bestemt tidsrom kan pålegges forbud mot å ta jobb i konkurrerende virksomhet. Klausulene kan også regulere begrensninger i saksområder, eller være relatert til geografiske avgrensninger.  Arbeidstaker kan motta økonomisk kompensasjon i perioden forbudet gjelder, men det skjer i praksis kun unntaksvis.
  • Ny lovgiving må sikre en innstramming i adgangen til å benytte konkurranseklausuler, klare forutsigbare regler, tidsbegrensninger på klausulene som begrenser seg til realistisk ”levetid” for den kunnskap arbeidsgiver har et legitimt behov for å beskytte. Videre må det være regler som sikrer full kompensasjon for arbeidstaker i den tiden klausulene skal gjelde.

 Se også artikkel i Dagens Næringsliv 13. mars " Fikk full lønn under karantenen". 

Les også