Arbeidstid for særlig uavhengige stillinger

Publisert 

Arbeidslivs – og pensjonspolitisk råd drøftet i dag oppfølging av arbeidstid for særlig uavhengige stillinger etter Stortingets behandling av Arbeidslivsmeldingen.

Arbeidstid for særlig uavhengige stillinger

I innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen, Innst. 333 S (2011-2012)  heter det:
 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, er opptatt av at loven praktiseres etter hensikten og at misbruk ikke forekommer. Flertallet viser til at for å komme inn under begrepet "særlig uavhengig stilling" i arbeidsmiljøloven, er det ikke nok å selv kunne kontrollere arbeidstiden. Stillingen må være tydelig selvstendig og ha stor frihet med hensyn til når eller hvordan arbeidsoppgaver skal organiseres og gjennomføres.

Det er, etter flertallets mening, ikke ønskelig at en større gruppe enn reelt sett nødvendig skal komme inn under bestemmelsen og ved det ikke omfattes av vern av arbeidstid etter arbeidsmiljøloven.

Komiteen ber regjeringen foreta en egen gjennomgang av praktiseringen og omfanget av bruken av unntak for særlig uavhengige stillinger og komme tilbake til Stortinget om dette i egnet form. (s. 32).
 
Akademikernes  leder Knut Aarbakke understreket at dette må følges opp med en kvantitativ tilnærming for å kartlegge hvor mange som unntas fra arbeidstidsreglene, og en mer kvalitativ vurdering av praksis.

 - Det er viktig at dette arbeidet kommer i gang  før høsten er over, og at partene i arbeidslivet tas med i dialog om hvordan dette skal gjøres, sier Aarbakke. 

 Arbeidsminister Anniken Huitfeldt bekreftet at Arbeidsdepartementet vil følge opp saken, i dialog med partene.

 

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd