Behold permitteringsreglene!

Publisert 

Krisen i oljeindustrien gjør at mange nå vil øke perioden ansatte kan være permittert til 52 uker. Det er ingen tvil om at den lave oljeprisen har skapt en krevende situasjon for mange bedrifter og ansatte. Det er ikke like klart at en forlenget permitteringsperiode vil bedre situasjonen.

Behold permitteringsreglene!

Permitteringsinstituttet er en flott anordning for bedrifter som får en midlertidig svikt i ordreinngangen, men det er lite som tyder på at dagens utfordrende offshoremarked er midlertidig. Tvert imot, det er bred enighet om at løsningen – både for bedrifter og ansatte – ligger i omstilling.

Norges omstillingsbehov løses ikke gjennom økt adgang til permitteringer. Det er motsatt, permitteringsreglene bidrar til å svekke tempoet i omstillingen. Erfaringen viser nemlig at ansatte som er permittert ikke er like aktive jobbsøkere som arbeidstakere som har mistet jobben. Dermed skaper permitteringsreglene innlåsingseffekter som forhindrer at arbeidskraft går fra bransjer i tilbakegang til bransjer med arbeidskraftbehov.

Permittering er heller ikke nødvendigvis økonomisk gunstig for de ansatte. Ved permittering går man over på dagpenger allerede etter ti dager, mens oppsigelse stort sett sikrer full lønn i oppsigelsestiden, vanligvis i tre måneder. Det betyr blant annet at man begynner å spise av maksimalt antall uker på dagpenger tidligere ved permittering enn ved oppsigelse.

Dagens regelverk gir adgang til å permittere i inntil 30 uker. Det må være tilstrekkelig til å avklare om ordresvikten er midlertidig eller mer permanent. Jeg vil derfor be regjeringen om ikke å forlenge permitteringsperiodens lengde. Isteden bør de heller lovfeste permitteringsinstituttet som i dag faktisk kun er en avtalefestet ordning mellom NHO og LO. Siden permittering gir rett på dagpenger fra det offentlige, må ordningen lovfestes og være lik for alle.

 

Debattartikkelen kan leses i Dagsavisen 3. mars 2016 på side 37 og Nyemeninger.no.