-Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven bør fjernes

Publisert 

I dag leverte «Aldersgrenseutvalget» sin rapport. – Vi ser at hele utvalget er enige om at det må legges til rette for at flere arbeidstakere står lengre i arbeid, og en naturlig følge av dette, vil være å fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Folk som har vilje og evne til å jobbe bør ikke bli tvunget ut av arbeidslivet, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

-Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven bør fjernes
Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli mottar rapport fra "Aldersgrenseutvalget"

Fra rapporten kan man lese at utvalget er generelt samstemt i at det er en viktig målsetting at flere eldre fortsetter lengre i arbeid, og at man bør vurdere ulike virkemidler for å få til dette. Utvalget støtter samlet opp om regjeringens satsing på arbeidslinja som en forutsetning for å opprettholde en bærekraftig velferdsmodell i samfunnet, og er enige om at det må arbeides for å få flere yrkesaktive år blant dem som både kan og vil arbeide lengre.

- For våre medlemmer er det siste prinsippet her svært viktig. Mange ønsker å stå lengre og har mye å bidra med. Da blir det helt feil at de kan bli tvunget til å slutte kun fordi de har nådd en viss alder. Gjennom pensjonsreformen er det blitt slik at opptjening i folketrygden kan skje til du er 75 år. Det blir helt feil at Arbeidsmiljølovens utforming i praksis skal hindre dette, sier Sollien.

Akademikerne var en del av mindretallet i utvalget som støttet synspunktet i mandatet om at det bør vurderes å ytterligere heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven, og prinsipielt at stillingsvernet i arbeidsmiljøloven bør være aldersuavhengig.

Lovfestede, generelle aldersgrenser har etter mindretallets syn en vidtrekkende, uønsket holdningsskapende effekt og kan svekke viktige felles målsetninger i norsk arbeidsliv.

- Et viktig moment når man ønsker at folk skal stå lengre i arbeid, er at man sikrer at rettighetene til dagpenger og sykepenger også følger retten og muligheten til å jobbe. Vi kan ikke ha det slik at de som jobber utover en viss alder skal ha dårligere rettigheter enn øvrige arbeidstakere, sier Sollien.

Last ned og les hele rapporten på sidene til Arbeids- og sosialdepartementet.