- Fornøyd med utvalg som skal gjennomgå permitteringsordningen

Publisert 

I dagens møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd ble det blant annet informert om at ASD setter ned et utvalg for å gjennomgå permitteringsordningen. – Dette er på høy tid, og vi stiller oss bak departementets forslag om å sette ned et utvalg med deltakelse fra partene, sier Kari Sollien leder av Akademikerne.

- Fornøyd med utvalg som skal gjennomgå permitteringsordningen

I dag møtte Kari Sollien, leder av Akademikerne, i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Saker på dagsorden var likestilling, underveisvurdering av IA-avtalen og at det nedsettes et utvalg for å gjennomgå permitteringsordningen med deltakelse fra partene. Akademikerne er opptatt av at permitteringsordningen balanseres mot hensiktsmessig mobilitet i arbeidsstokken og omstillingsevne.

- Vi må unngå at kompetanse som er ferskvare blir liggende unødig «brakk». Det er særlig viktig å gjennomgå det rettslige grunnlaget for permitteringsadgangen. Det er lite holdbart at vilkårene for permittering ikke følger direkte i lovgivingen, men av ulovfestede regler. Vi opplever at både arbeidstakere og arbeidsgivere er usikre på hva som er gjeldende rett. Manglende lovregler kan åpne for misbruk av permitteringsinstituttet. I praksis ser vi i våre grupper ofte eksempler på at permittering benyttes der det riktige virkemiddelet er oppsigelse, sier Sollien.

Innenfor likestilling ble det tatt opp trepartssamarbeid for økt likestilling i lønnsfastsettelsen og lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Her er det også en arbeidsgruppe på embedsnivå som jobber med likestilling under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Akademikerne mener at likestilling i lønnsfastsettelsen er et ansvar for partene i de enkelte tariffområder, og at det er etablert et godt samarbeid om dette.

- Vi anser likelønn som et godt innarbeidet tema mellom tariffpartene. Det vil være positivt om man gjennom samarbeidet i arbeidsgruppen for likestilling kan utvikle et bedre og felles kunnskapsgrunnlag om mekanismene som fører til forskjeller i kjønnenes balanse mellom arbeid- og familieomsorg. Vi mener det er politiske grep, slik som foreldrepermisjonsordningen, fedrekvoten og arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven som bør stå sentralt, sier Sollien.

Underveisvurderingen av IA-avtalen ble også fremlagt på møtet, og kan leses i sin helhet under denne artikkelen.

- Akademikerne mener at IA-avtalen er utviklet til et viktig redskap for å endre holdninger og adferd, og skape grunnlag og forståelse for krevende regelendringer. Partssamarbeidet gir en merverdi og bidrar til resultater i virksomhetene og en ønsket samfunnsutvikling, sier Sollien.

Hun fremhevet også viktigheten av å koble arbeidsgivere, tillitsvalgte, myndigheter og NAV bedre sammen for å lykkes i å hindre at unge mennesker faller utenfor arbeidslivet. Hun fant også plass til å gi ros til NAV som nå har endret praksis når det gjelder den såkalte «Hedemarksmodellen», der praktisering av aktivitetskravet for den sykemeldte, midlertidig stans av sykepenger ved åtte uker uten forvarsel og uten vurdering av årsak til manglende aktivitet har fungert svært uheldig for en gruppe som må sies å være veldig svak i utgangspunktet – de som er 100 % sykemeldte.

- God kommunikasjon, trygghet og forutsigbarhet er grunnleggende forutsetninger i alt vi gjør på dette området, sier Sollien.

Les også