Krever større satsning på teknologiforskning

Publisert 

- Kunnskap er nøkkelen til produktivitetsvekst, modernisering og til å sikre en god omstilling, sa leder i Akademikerne, Kari Sollien i budsjetthøringen hos finanskomiteen på Stortinget.

Krever større satsning på teknologiforskning
Kari Sollien, leder av Akademikerne

Mandag la Sollien frem Akademikernes synspunkter på statsbudsjettet under den åpne høringen hos Finanskomiteen på Stortinget.

 - Vi mener budsjettet i større grad bør vris mot tiltak for å skape kunnskapsarbeidsplasser og mot tiltak for å modernisere og effektivisere offentlig sektor, sier Sollien.

 

Virkemidler for å skape kunnskapsarbeidsplasser:

 1)       Det bør bevilges mer midler til forskning- og utvikling på Kunnskapsdepartementets- og Nærings- og fiskeridepartementets budsjetter.

 - Vi er særlig opptatt av forskning på muliggjørende teknologier, grønn konkurransekraft, og innovasjon i offentlig sektor. Fordi en viktig del av forskning og utvikling skjer i instituttsektoren, bør også den offentlige basisfinansieringen styrkes, sier Sollien.

I budsjettet for 2018 er det anslått en realnedgang i investeringer i forskning og utvikling på 1,7 prosent. Akademikerne stiller seg kritiske til dette fordi satsning på forskning og utvikling vil skape grobunn for nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

 2)      Opsjonsbeskatningen for små- og mellomstore bedrifter som kom på plass i årets budsjett er en god start for å skape flere kunnskapsarbeidsplasser.

 - Det er viktig for oss at skattleggingen først skjer når verdiene realiseres. Når det er sagt, så er det behov for å utvide ordningen slik at den også omfatter oppstartsbedrifter i vekst, sier Sollien.

Det er særlig i vekstfasen et slikt virkemiddel vil kunne være nyttig for at virksomhetene kan tiltrekke seg høy kompetanse uten å måtte ut med for store utgifter til lønninger.

 

Virkemidler for å modernisere offentlig sektor:

 1)      Veksten i frie inntekter til kommunesektoren bør økes.

- Her satses det for lite i dag. Vi er bekymret for den lave akademikerandelen i sektoren. Kompetanse er avgjørende for å sikre innbyggernes rettsikkerhet og kvaliteten på kommunens tjenester, sier Sollien.

Større fagmiljøer og god lønnsutvikling er nøkkelfaktor for å få flere akademikere til å søke seg til kommunal sektor. Større økonomisk handlingsrom står derfor sentralt for å muliggjøre kompetanseheving og effektiviseringstiltak.

 2)     Ostehøvelkutt er ikke egnet som virkemiddel for å få til den nødvendige effektiviseringen og moderniseringen av offentlig sektor, fordi slike kutt ikke tar høyde for forskjellige utfordringer.

 - Vi mener at det er behov for mer radikale endringer, der ansatte og ledelse gis større handlingsrom til å drive effektivt, sier Sollien.


Les også