Høring i Finanskomiteen

Publisert 

Akademikerne var torsdag 13. oktober i høring i Stortingets finanskomite om statsbudsjettet for 2017. Akademikerne gir regjeringen skryt for at langtidsplanen for forskning følges opp med realvekst i 2017-budsjettet, men etterlyser satsing på selvstendig næringsdrivende

Høring i Finanskomiteen

Under følger hovedpunktene i Akademikernes notat til finanskomiteen:

  • Mer investeringer og mindre forbruk

Budsjettet reflekterer omstillingsperioden vi er inne i med bl.a. infrastrukturinvesteringer, investeringer i forskning og utdanning og en særskilt tiltakspakke rettet mot Sør- og Vestlandet, og en begrenset budsjettimpuls som forhindrer press på kronekursen.

I omstillingsarbeidet som står foran oss er den norske modellen med trepartssamarbeidet et viktig fortrinn. Den norske modellen gir ansvarlig lønnsutvikling og god omstillingsevne, og er viktig for å sikre at eksportsektor forblir konkurransedyktig.

Det viktigste fremover blir å bruke mer av statsbudsjettet på investeringer og mindre på forbruk. Dette budsjettet er et skritt i riktig retning, men det er fortsatt mulig å gå lenger enn det regjeringen gjør i forslaget til 2017-budsjettet.

Budsjettet legger ikke tilstrekkelig til rette for et grønt skifte. Økt beskatning av forbruk som skader klima og miljø er nødvendig for å overholde de nasjonale klimaforpliktelsene.

  • Behov for sosialt sikkerhetsnett for frilansere, enkeltpersonsforetak og selvstendig næringsdrivende.

Frilansere, enkeltpersonsforetak og selvstendig næringsdrivende får ikke forbedrede velferdsrettigheter i årets budsjett. Dette er det nødvendig å gjøre noe med. Manglende rettigheter for disse gruppene skaper hindre for et innovativt og nyskapende næringsliv, og representerer en urimelig forskjellsbehandling.

Akademikerne registrerer at Delingsøkonomiutvalget blant annet skal se på konsekvenser av flere selvstendig næringsdrivende og om det er behov for endringer i reglene for denne gruppen og andre med løsere tilknytningsformer. Å endre pensjonsrettighetene mener vi imidlertid det bør være mulig å gjøre noe med raskere. Ulikbehandlingen for denne gruppen har blitt større som følge av nye innskuddssatser fra 2014 for arbeidstakere.

Innskuddspensjonsloven gir i dag mulighet for selvstendig næringsdrivende til å tegne innskuddspensjon med innskudd på maksimalt 4 prosent av personinntekt fra næringsvirksomhet mm., angitt i § 2-3 annet ledd i lov om innskuddspensjon. For pensjon for ansatte er maksimalsatsene inntil 7 prosent av lønnen opp til 7,1 G og inntil 25,1 prosent av lønn over 7,1 G (fra 2014). Tidligere var satsene 5 prosent for lønn opp til 6 G og 8 prosent for lønn over 6 G.

Departement Programkategori Kapittel
 Arbeids- og sosialdepartementet  29.50 Inntektssikring ved sykdom og uførhet  2650 Sykepenger
 Arbeids- og sosialdepartementet  Delingsøkonomiutvalget
 Finansdepartementet   Inntektspensjon

 

  • Oppfølgingen av langtidsplanen på forskning er god. 

Det er en positiv satsing på forskning i langtidsplanen, med tydelige signaler om at vi skal våge å dyrke sterke og verdensledende fagmiljøer. Dette følges opp på en god måte i forslag til statsbudsjett, med økning i rekrutteringsstillinger, støtte til Horisont 2020 og støtte til forskningsinfrastruktur. Statbudsjettet styrker også Skattefunn, ved å heve beløpsgrensen både for egenutført FoU og innkjøpt FoU. Dette er viktig for å gi insentiver til at næringslivet satser på forskning.

Akademikerne etterlyser imidlertid en forbedring av studiefinansieringen. Det er positivt at studiefinansieringen har blitt utvidet til 11 måneder, men vi mener at den også bør kobles til grunnbeløpet i Folketrygden, eksempelvis at den settes til 1,5xG.

Departement Programkomite Kapittel
Kunnskapsdepartementet 07.70 Forskning 87 Norges forskningsråd
Kunnskapsdepartementet 07.80 Utdanningsstøtte 2410 Statens lånekasse for utdanning
Finansdepartementet Prop. 1 LS Skatter og avgifter, næringsbeskatning, SkatteFUNN

 

  • Omstilling krever modernisering og gode investeringer

Etterspørselen etter velferdstjenester vil øke betraktelig framover, både på grunn av eldrebølgen men også på grunn av økte forventninger til tjenestene. Disse utfordringene må i stor grad løses gjennom effektivisering og modernisering av offentlig sektor. Skal helsetjenesten klare å håndtere flere og krevende oppgaver i framtiden, må vi bruke muligheten til å investere i vedlikehold av infrastruktur, kunnskap og kompetanse. Budsjettet reflekterer ikke investeringsbehovet i sykehusene eller i primærhelsetjenesten.

Den norske modellen, med et tett samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, er en viktig forutsetning for utvikling av offentlig sektor og må videreføres. Det kommer ikke til å være mulig å fornye offentlig sektor uten at den grunnleggende tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er på plass på alle nivåer.

 

Departement Programkategori Kapittel
Helse- og omsorgsdepartementet 10.30 Spesialisthelsetjenester 732 Regionale Helseforetak
Helse- og omsorgsdepartementet 10.60 Helse- og omsorgstjenester i kommunene 762 Primærhelsetjenesten

 

  • Arbeidsmarkedstiltak er fortsatt viktig

Virkemidlene til NAV må styrkes ytterligere for å møte. Ordningene med praksisplass og tilskuddsordninger til bedrifter bør brukes i større omfang, slik at arbeidsledige får mulighet til å tilegne seg kunnskap og erfaring som kan gjøre det enklere å få jobb i nye bransjer og sektorer. Ordningen må brukes mer aktivt i de områdene som er rammet.

Videre bør ordningen med dagpenger under etablering av egen virksomhet utvides ytterligere. Akademikerne er positive til at ordningen tidligere har blitt utvidet fra 9 til 12 måneder, men erfaring viser at etableringen ofte tar lenger tid enn et år. Perioden hvor man kan arbeide med å starte egen virksomhet («gründervirksomhet») og samtidig motta dagpenger bør derfor økes ytterligere, på sikt til 24 måneder.

Departement Programkategori Kapittel
Arbeids- og sosialdepartementet Dagpenger under etablering av egen virksomhet  

 

Se opptak fra høringen på Stortinget her.

 

Les hele notatet i dokumentet under.

Les også