Regjeringens kontaktutvalg

Publisert 

Leder, Knut Aarbakke, og generalsekretær, Tove Storrødvann møtte for Akademikerne i regjeringens kontaktutvalg torsdag 8. oktober for å snakke om statsbudsjettet for 2016. Aarbakke tok opp at han var fornøyd med satsingen på forskning og hvordan statsbudsjettet møter de store omstillings- og bærekraftsutfordringene.

Regjeringens kontaktutvalg
Knut Aarbakke og Erna Solberg. Foto: Akademikerne, oktober 2014

- Jeg er spesielt tilfreds med den sterke satsingen på forskning. Dette er et av tidenes beste FoU-budsjett og det er selve nøkkelen til å møte vår tids store utfordringer. Jeg registrerer også med tilfredshet at regjeringen synes å bli stadig mindre næringsnøytrale. At vi satser der vi er sterke er selve forutsetningen for å lykkes og da må vi ikke smøre ressurser og satsinger for tynt ut, sa Aarbakke i kontaktutvalget. 

Statsbudsjettet er ekspansivt, men det er også nødvendig for å møte de omstillings- og bærekraftutfordringene vi nå står overfor. Akademikerne mener at det er viktig at vi fremover bruker mer av statsbudsjettet på investeringer og mindre på forbruk. Dette budsjettet er et skritt i riktig retning.

- Jeg er også positiv til hovedlinjene i skattereformen. Vi mener reduksjonen i selskaps- og personbeskatningen er riktig og nødvendig, og at den bør finansieres gjennom økt skatt på forbruk, og da særlig det forbruker som skader klima og miljø. Derfor er vi spent på forslagene fra Grønn skattekommisjon som kommer senere i år, sa Aarbakke.

Aarbakke uttrykte at Akademikerne er svært positive til den sterke satsingen på forskning i årets budsjett, og til at regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning som lovet.

- Jeg er veldig fornøyd med at kvalitetsfanen holdes høyt og forventer at dette følges opp i kommende budsjetter. Fremover må vi få plass en mer stabil og forutsigbar studiefinansiering. Denne bør kobles til Grunnbeløpet i Folketrygden og jeg mener 1,5G er et riktig tall, men kan også diskutere alternativer, sa han videre.

Akademikerne er opptatt av offentlig sektor og mener at det er mer å hente på å modernisere denne ytterligere. Det står mye fornuftig i KMDs budsjettproposisjon og nå gjenstår det å se at det omsettes til praktisk politikk.

- Vi må få på plass mer samhandling på tvers av departementsområdene, vi må tydeliggjøre virksomhetenes ansvar og vi må gi dem de nødvendige verktøyene. Dette dreier seg om å styrke betingelsene for mål og resultatstyring i staten, og om kvalitet i tjenestene, sa Aarbakke.

I tillegg varslet Aarbakke at Akademikerne kommer til ta opp behovet for lovfesting av permitteringer. Dette området har blitt aktualisert igjen i den omstillingsfasen Norge er i for øyeblikket.

Les mer om Akademikernes budsjettkommentarer her (lenke til sak om budsjettet).

 

Les også