Høring i finanskomiteen

Publisert 

Akademikerne var torsdag 15. oktober i høring i Stortingets finanskomite om statsbudsjettet for 2016. Akademikerne mener at det er et meget godt budsjett for forskning, men at sterkere tiltak for omstilling er nødvendig.

Høring i finanskomiteen

Under følger hovedpunktene i Akademikernes notat til finanskomiteen

Norge har en unik mulighet til å investere for å sikre velferd, bærekraftig utvikling og verdiskaping i fremtiden. Akademikerne støtter at en økende andel av bruken av oljepenger går til investeringer i kunnskap og infrastruktur. Vi savner imidlertid tiltak ut over infrastrukturområdet som kan virke stimulerende på kort sikt. Vi trenger smarte omstillingspakker der de som er permittert eller går ledig får tilbud om etter- og videreutdanning. Vi bør også bruke mer ressurser på å sikre teknologioverføring fra olje og gass til nye næringer, og til å omstille Norge i mer bærekraftig retning. Regjeringen må våge å bli mindre næringsnøytrale, og satse mer der vi er sterkest.

Det er en svært positiv satsning på forskning og utdanning i langtidsplanen, med tydelige signaler om at vi skal våge å dyrke sterke – og verdensledende – fagmiljøer. Dette følges opp på en god måte i forslag til statsbudsjett. Akademikerne etterlyser imidlertid at studiefinansieringen, som har blitt svekket helt siden årtusenskiftet, styrkes. Studiestøtten bør settes til 1,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden.

Effektivisering i offentlig sektor gjennom et generelt og likt kutt til alle virksomheter – som er foreslått videreført i 2016 – er lite effektivt for å etablere en reelt mer fleksibel og effektiv offentlig sektor. Det er likevel tydelige og positive signaler i KMDs budsjettforslag om at det er vilje til å se på bl.a arbeidsgiverfunksjon og forenkling av forhandlingssystemet i den statlige forvaltningen. Akademikerne mener man ved å prioritere reell lokal autonomi i statlige virksomheter – blant annet ved å innføre lokale kollektive lønnsforhandlinger – raskt kan oppnå betydelige gevinster. Tiltakene ville da være differensiert og tilpasset den enkelte virksomhets oppgaver og ansvar.

Urimeligheten i at selvstendig næringsdrivende ikke har samme rettigheter til skattebegunstiget pensjonssparing er ikke foreslått rettet opp i forslag til statsbudsjettet for 2016. Dette er helt nødvendig – ikke bare fordi det er en urimelig forskjellsbehandling, men også fordi det er til hinder for et innovativt og nyskapende næringsliv

Det er gledelig at ordningene for brukerstyrt innovasjonsarena og skattefunn styrkes. Dette er gode tiltak for å øke innovasjon og verdiskaping i Norge. Akademikerne mener imidlertid de lave timesatsene for skattefunnordningen i stor grad hemmer de positive effektene man kunne oppnådd. Satsene må heves tilsvarende sammenliknbare satser, for eksempel timesats for prosjektstøtte i Forskningsrådet og den offentlige salærsatsen for advokater.

Akademikerne er enig med regjeringen i at det er behov for en skattereform, og har tidligere støttet forslaget om reduksjoner i bedriftsbeskatning og inntektsskatt. Vi mener reduksjonen i skatt på arbeid bør finansieres gjennom økt skatt på forbruk, og da særlig det forbruket som skader klima og miljø. Akademikerne har forhåpninger om at det defensive klimabudsjett som nå er fremlagt etterfølges av mer offensive miljøprioriteringer i forbindelse med at grønn skattekommisjons rapport legges frem senere i år.

Les hele notatet i dokumentet under.

Les også