- Et meget godt budsjett for forskning

Publisert 

- Det er svært bra at regjeringen satser offensivt på forskning. Vi står foran krevende omstillinger både i privat og offentlig sektor, og FoU er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Da er det viktig at vi bruker mer av statsbudsjettet på investeringer og mindre på forbruk, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Et meget godt budsjett for forskning
Knut Aarbakke

Akademikerne gir regjeringen skryt for å satse på utdanning og forskning, og for å ta initiativ til en omfattende skattereform. Dette er viktige og riktige grep for å møte omstillingen av Norge.

- Jeg savner imidlertid flere tiltak i det korte bildet enn bare infrastrukturtiltak. Vi trenger smarte omstillingspakker der de som er permittert eller går ledig får tilbud om etter- og videreutdanning. Vi bør også bruke mer ressurser på å sikre teknologioverføring fra olje og gass til nye næringer, og til å omstille Norge i mer bærekraftig retning, sier Aarbakke. Han ber regjeringen om å bli mindre næringsnøytrale og satse mer det vi er sterkest,

Akademikerne er enig med regjeringen i at vi har et behov for en stor skattereform og har tidligere støttet forslaget om reduksjoner i bedriftsbeskatning og inntektsskatt.

- Vi mener reduksjonen i skatt på arbeid bør finansieres gjennom økt skatt på forbruk, og da særlig det forbruket som skader klima og miljø. Derfor er vi spent på forslagene fra Grønn skattekommisjon som kommer senere i år. Vi kommer til å engasjere oss tydelig i den skattedebatten som Stortinget skal ha på nyåret, sier Aarbakke.

Akademikerne er tilfreds med at regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, men skulle gjerne ha sett enda tydeligere grep for hvordan det skal stimuleres til mer forskning i privat sektor. Det er en fare for at nedturen i økonomien vil redusere bedriftenes allerede lave FoU-investeringer uten flere offentlige stimulanser. Finansieringsmodellen i høyere utdanning bør spisses mot å utvikle verdensledende fagmiljøer og universiteter selv om den samlede veksten til UH-sektoren er tilfredsstillende.

- Det er nå på tide å styrke studiefinansieringen som har blitt svekket helt siden årtusenskiftet. Akademikerne mener i likhet med studentorganisasjonene at studiestøtten bør settes til 1,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Da får vi en god og langsiktig studiefinansiering som justeres automatisk. Tiden da studentene kunne velge og vrake i ekstrajobber er over, sier Aarbakke.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Knut Aarbakke, leder mob.900 69 484

 

Les også