Statsbudsjettet 2015: - Tydelig satsing på kunnskap, utdanning og forskning

Publisert 

- Jeg vil gi regjeringen ros for å styrke bevilgningene til kunnskap, utdanning og forskning i forslaget til statsbudsjett for 2015. Det er også positivt at regjeringen tallfester at de offentlige FoU-investeringer skal opp til én prosent av BNP innen en femårsperiode, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Statsbudsjettet 2015: - Tydelig satsing på kunnskap, utdanning og forskning
Knut Aarbakke

Akademikerne er tilfreds med at bevilgningene til forskning øker med 2,1 milliarder kroner i 2015. Det gir en realvekst på 4,2 prosent. Økningen skal bl.a brukes på bygg, utstyr, rekrutteringsstillinger og internasjonalisering. Videre er det positivt at studiefinansieringen bedres og at det skal bygges 1500 nye studentboliger.

- Skal vi nå målet i regjeringsplattformen om en forskningsinnsats på tre prosent av BNP i 2030, må årets økning bli en årevis foreteelse i mange år fremover. Derfor er jeg glad for at vi nå får en langtidsplan for forskning. Norge kan aldri være billigst, men vi kan være best. Da må vi investere for fremtiden, særlig når oljeaktiviteten på sokkelen er for nedadgående. Fremtidsrettede investeringer i infrastruktur, kunnskap og innovasjon er ikke en trussel mot norsk økonomi. Det er mangelen på investeringer som er farlig, sier Aarbakke.

Akademikerne mener at et innoverende og konkurransedyktig næringsliv, trenger flere gründere og selvstendig næringsdrivende. Da må den grunnleggende sosiale tryggheten som bl.a ligger i omsorgspenger og muligheter for pensjonssparing, være like god som den er for arbeidstakerne. I tillegg må tilgangen til kapital bedres og regnskapsreglene forenkles.

- Jeg er skuffet over at budsjettforslaget ikke styrker velferds- og støtteordningene til selvstendig næringsdrivende mer, men har god tro på at Venstre og KrF får gjennomslag i budsjettforhandlingene på disse punktene. Det er viktig for Norge, sier Aarbakke.

Akademikerne har merket seg at Trontalen varsler at modernisering av offentlig sektor er en av regjeringens tre virkelige satsingsområder. I denne forbindelse er det særlig viktig at evnen til å koordinere og samhandle på tvers av departementene styrkes, at skillet mellom hva som er politikk og hva som er forvaltning tydeliggjøres og at ledere og ansatte får mer lokalt ansvar og frihet.

- Budsjettet kan leses dit hen at regjeringen tror effektivisering av forvaltningen skjer gjennom administrative budsjettkutt. Det er å starte i gal ende. Produktivitetsforbedringer kommer ved å jobbe smartere, ikke gjennom å bruke pisken, sier Aarbakke.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484