Tam revisjon

Publisert 

- Det er og skal være, stor forskjell mellom et revidert budsjett og et statsbudsjett. Jeg hadde likevel trodd at regjeringen ville ha kommet med flere signaler i dagens reviderte budsjett. De arvet tross alt hovedlinjene i statsbudsjettet for 2014 fra Stoltenberg, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Tam revisjon
Knut Aarbakke

Akademikerne er en utålmodig pådriver for å realisere kunnskapssamfunnet, og er opptatt av en mer offensiv satsing på skole, høyere utdanning, forskning og innovasjon. Det er mer eller mindre tverrpolitisk enighet om å styrke disse områdene, men tempoet er ikke høyt nok. En tilleggsbevilgning på 50 millioner til lærerløftet er positivt, men ikke nok. Videre er det positivt at regjeringen foreslår å styrke satsingen på gründere med 15 millioner kroner i 2014, gjennom etablerertilskuddet i Innovasjon Norge, samt at forskningsbasert nyskaping (Forny2020) i Norges Forskningsråd styrkes med 15 millioner kroner. Den varslede satsingen på karriereløpet for forskere gjennom nye innstegsstillinger er imidlertid utelatt, noe som tyder på at denne prosessen ikke prioriteres tilstrekkelig.

- Jeg synes regjeringen på mange områder går for sakte frem. De har lovet å fokusere på gjennomføringsevne, men foreløpig ser det ut som de prioriteter internt planlegging. Jeg har forventninger om at vi snart skal se handling, sier Aarbakke.

Det er positivt at regjeringen er opptatt av å redusere sykefraværet, men Akademikerne tror ikke veiledende, normerte sykemeldingsperioder og et system for «second opinion» ved sykemelding utover 6 måneder som det nå bevilges penger til, er rett medisin. Det er viktig at myndighetene utvikler dette i tett samarbeid med partene slik det var enighet om i IA-forhandlingene.

Regjeringens planer og ambisjoner for en ny kommunereform hviler på kompetanse. Det er nødvendig å styrke kompetansen på kommunalt nivå for å sikre innbyggerne gode tjenester, et godt lokaldemokrati og også de muligheter næringslivet trenger. 

Pressemelding fra Finansdepartementet.

Revidert nasjonalbudsjett 2014.