Kommunal- og forvaltningskomiteen: høringsnotat fra Akademikerne

Publisert 

Akademikerne deltok på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen mandag 11. november. Akademikerne trakk blant annet frem modernisering av offentlig forvaltning, kunnskap utdanning og forskning samt kommunereform og rettssikkerheten i kommunene.

Kommunal- og forvaltningskomiteen: høringsnotat fra Akademikerne

Norge må ligge i front på utvikling av tjenestetilbudet og fornying av offentlig sektor. Dette er nødvendig for norsk konkurranseevne og for innbyggernes velferd. Dette dreier seg om organisering, styringsprinsipper, ledelse, kompetanseutvikling og ansettelsespolitikk. Det dreier seg også om offentlige innkjøp, om IKT og om brukerstyring og medvirkning. Det er avdekket store svakheter i organiseringen av offentlig sektor, i styrings- og ledelsesstrukturene, og i kompetansen.

Akademikerne vil arbeide for en ny, bred gjennomgang av prinsipper og betingelser for hvordan offentlig sektor organiseres og ledes. Gjennomgangen må følges opp med nødvendig handling. Ikke minst må forholdet mellom politikk og administrasjon avklares bedre, og ansvarsforholdene tydeliggjøres. Vi vil legge særlig vekt på hvordan organisering og ledelse bidrar til verdiskaping, innovasjon, kvalitet og effektivitet i offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Det er viktig for alle at offentlig forvalting ikke forvitrer, og aller viktigst for de svakeste gruppene som har størst behov for et godt offentlig velferdstilbud.

Akademikerne stiller seg bak regjeringens ønske om en kommunereform. Gode, effektive tjenester er avhengige av sterke fagmiljøer, og sammenslåinger av kommuner vil føre sterke fagpersoner sammen. Det vil gagne innbyggerne i respektive kommuner som vil få bedre tjenester.

I et stadig mer rettsliggjort og komplekst samfunn spiller kommuneforvaltningen en tung rolle. Kommunen forvalter rettighetslover. Kommunens avgjørelser og vedtak får avgjørende effekt for hver enkelt innbygger. Kun 1 av 3 kommuner har ansatt jurist(er). I store deler av kommunal forvaltning er ikke juridisk kompetanse tilgjengelig for saksbehandlere, politikere eller innbyggere. Det medfører innbyggerne ikke får det de har krav på.

For Akademikerne deltok president i Juristforbundet, Curt A. Lier, leder i Akademikerne, Knut Aarbakke og samfunnspolitisk rådgiver i Akademikerne, Øyvind Berdal.

Akademikernes notat til Kommunal- og forvaltningskomiteen kan leses nedenfor.

Les også