Flere gode grep i tilleggsproposisjonen

Publisert 

- Jeg vil gi regjeringen skryt for å styrke bevilgningene til forskning, utdanning og infrastruktur i statsbudsjettet for 2014, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Flere gode grep i tilleggsproposisjonen
Knut Aarbakke

 - Norge kan aldri være billigst, men vi kan være best. Skal vi lykkes, må vi investere i og for fremtiden. På dette punktet er regjeringens tilleggsproposisjon bedre enn budsjettforslaget til de rødgrønne, men regjeringen kunne godt ha vært enda mer offensive. Fremtidsrettede investeringer i infrastruktur og kunnskap er ikke en trussel mot norsk økonomi. Det er mangelen på investeringer som er farlig. Når det er sagt, har vi forståelse for at det er grenser for hvor store endringer det er mulig for en ny regjering å foreta på tre uker, sier Aarbakke. 

Akademikerne er tilfreds med at bevilgningene til kunnskap, utdanning og forskning er styrket i tilleggsproposisjonen. Det er spesielt viktig at kunnskapsministeren varsler at regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning i 2014, og at statsministerens ambisjon er at Norge skal utvikle noen verdensledende universitetsmiljøer. 

Akademikerne mener budsjettet stimulerer næringslivet til økt satsning på FoU, gjennom styrkede ordninger som Skattefunn, BIA, og nærings- og offentlig-ph.d. Det er helt nødvendig om vi skal ha et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Man styrker også bygg og utstyrssituasjonen på universiteter og høyskoler. Dette må følges opp i den kommende langtidsplanen for forskning. 

- Det er positivt at finansieringen til universiteter og høgskoler øker. Det er også bra at forskningsbevilgningene øker, og at det er den næringsrettede forskningen som får det kraftigste løftet. Jeg er derimot skuffet over at regjeringen fjerner 11 måneders studiestøtte selv om det et bra at de øker den månedlige utbetalingen noe. Bedre studiefinansiering er avgjørende for at vi også i fremtiden skal utdanne høykvalifiserte arbeidstakere til næringsliv og offentlig forvaltning, sier Aarbakke. 

Akademikerne mener vi trenger en gjennomgripende reform av kommunal og statlig forvaltning. Evnen til å koordinere og samhandle på tvers av departementene må styrkes og skillet mellom hva som er politikk og hva som er forvaltning må tydeliggjøres. Videre må ledernes evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater styrkes. Spesielt viktig er det å øke fokuset på kvalitet og måloppnåelse, fremfor kontroll og tellekanter. 

- Jeg har gitt den nye regjeringen ros for en offensiv kunnskapssatsing og for å være opptatt av moderniseringen av offentlig sektor i regjeringsplattformen. Akademikerne forventer at dette vil prege regjeringens arbeid fremover, sier Aarbakke. 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484