Arbeids- og sosialkomiteen: Ny organisering av offentlig forvaltning - avgjørende for kvaliteten i velferdstjenestene

Publisert 

Akademikerne deltok på høring i Arbeids- og sosialkomiteen mandag 11. november. Akademikerne trakk blant annet frem utvikling av tjenestetilbudet og fornying av offentlig sektor som nødvendig for norsk konkurranseevne og for innbyggernes velferd.

Arbeids- og sosialkomiteen: Ny organisering av offentlig forvaltning - avgjørende for kvaliteten i velferdstjenestene

Norge må ligge i front på utvikling av tjenestetilbudet og fornying av offentlig sektor. Dette er nødvendig for norsk konkurranseevne og for innbyggernes velferd. Dette dreier seg om organisering, styringsprinsipper, ledelse, kompetanseutvikling og ansettelsespolitikk. Det dreier seg også om offentlige innkjøp, om IKT og om brukerstyring og medvirkning. Det er avdekket store svakheter i organiseringen av offentlig sektor, i styrings- og ledelsesstrukturene, og i kompetansen. Akademikerne vil arbeide for en ny, bred gjennomgang av prinsipper og betingelser for hvordan offentlig sektor organiseres og ledes.

Vi trenger en gjennomgripende reform både av kommunal og statlig forvaltning.

• Evnen til å koordinere og samhandle på tvers av departementene og deres underliggende etater må styrkes. Eksempelvis må utdannings- og velferdspolitikken inngå i en tettere samhandling for å møte utfordringene med unge som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

• Ledernes evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater må styrkes

• Fokuset på resultater må økes på bekostning av fokuset på kontroll

For Akademikerne deltok president i Norges Juristforbund, Curt A. Lier, leder i Akademikerne, Knut Aarbakke og Trond Teisberg, forhandlingsøkonom i Akademikerne.

Akademikernes notat til Arbeids- og sosialkomiteen kan leses nedenfor.

Les også