Innovative offentlige innkjøp - mer produktivitet og bedre tjenester

Publisert 

Offentlig sektor kjøpte i 2011 tjenester og produkter for om lag 400 milliarder kroner. Offentlige innkjøp er blant de viktigste vekstimpulsene for norsk økonomi. Innretting av offentlige innkjøp har ikke bare konsekvenser for kvalitet og effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon, men også for innovasjon og vekst i næringslivet fordi en stor andel av innkjøpene retter seg mot norsk næringsliv.

Innovative offentlige innkjøp - mer produktivitet og bedre tjenester

Menon-publikasjon 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig.

Fra rapporten:

Innledning og oppsummering
Offentlig sektor kjøpte i 2011 tjenester og produkter for om lag 400 milliarder kroner. Offentlige innkjøp er blant de viktigste vekstimpulsene for norsk økonomi. Innretting av offentlige innkjøp har ikke bare konsekvenser for kvalitet og effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon, men også for innovasjon og vekst i næringslivet fordi en stor andel av innkjøpene retter seg mot norsk næringsliv.

Til tross for at offentlig sektor står overfor betydelige samfunnsutfordringer i form av en aldrende befolkning, lavere produktivitetsvekst i økonomien, og stadig økte krav til kvalitet og fleksibilitet i offentlig tjenesteproduksjon, klarer man ikke i tilstrekkelig grad å legge til rette for at kjøpene er tilpasset dagens og morgendagens behov. I for stod grad baseres leveransene på allerede eksisterende løsninger og teknologier. I for liten grad bidrar offentlige innkjøp til at man enten utnytter eksisterende teknologi og løsninger på en ny måte eller at det utvikles nye teknologier og løsninger. I denne rapporten dokumenterer vi disse forholdene gjennom en spørreundersøkelse.

Konsekvensen av svak vektlegging av innovasjon i offentlige anskaffelser er lavere produktivitetsvekst både i privat og offentlig sektor. De samfunnsøkonomiske kostnadene av lavere produktivitetsvekst er store. Finansdepartementet har vist at en halv prosent økning av produktivitetsveksten i offentlig sektor kan gi besparelser på 7,5 prosent av BNP i 2060. I 2012 utgjorde 7,5 prosent av BNP i overkant av 200 milliarder kroner. Om man gjennom offentlige innkjøp klarer å stimulere til kun en tiendedel av den halve prosenten i produktivitetsvekst, vil besparelsene på lang sikt være opp mot 20 milliarder kroner per år. Økte krav om innovasjon i leveransene vil imidlertid kunne øke innovasjon og produktivitet også blant leverandørene til offentlig sektor, altså privat sektor. De samfunnsøkonomiske gevinstene ved økt satsing på innovasjon i offentlige innkjøp er altså større enn hva regnestykket over viser.

Les hele rapporten i dokumentet under.

Les også