Arbeidsmarkedet for akademikere

Publisert 

Denne rapporten presenterer utviklingen i det akademiske arbeidsmarked i perioden 1996 - 2006. Hovedformålet har vært å kartlegge veksten i tilgangen på akademisk arbeidskraft, og hvordan denne har fordelt seg på ulike næringsgrupper og sektorer i arbeidsmarkedet.

Arbeidsmarkedet for akademikere

NIFU STEP rapport. Av Terje Næss og Pål Børing.

Videre belyser rapporten en rekke forskjellige forhold som har betydning for tilbud og etterspørsel etter akademisk arbeidskraft: kandidattilgang, alderssammensetning og erstatningsbehov, akademikeres yrkesdeltagelse og arbeistid, mobilitet, kjønnsforskjeller i det akademiske arbeidsmarked, effekten av den nye mastergradsordningen på nyutdannede akademikeres arbeidsmarkedstilpasning, utviklingen i akademikerandelen i ulike næringsgrupper, hvordan nærings- og bedriftsstruktur påvirker etterspørselen etter akademisk arbeidskraft m.m.

Datagrunnlaget for analysene er et meget omfattende datamateriale bestående av inidviddata om utdanning, sysselsetting, næring m.m. for hele den voksne norske befolkning (16-74 år), for perioden 1996 - 2006. Opplysningene er også koblet til bedrifts- og foretaksregisteret (BOF), slik at vi kan kartlegge hvordan ulike bedriftsvariable påvirker bruk av akademisk arbeidsmarked.

 

 

Les også