Policydokument om pensjon

Akademikernes pensjonspolitiske dokument. Vedtatt av Akademikernes styre 22. oktober 2014-oppdatert 9. desember 2015

Akademikerne mener pensjonssystemene samlet må gi ytelser som står i forhold til lønn for ulike inntektsnivåer. Pensjonen må utmåles slik at den gjør det mulig for alle å opprettholde noenlunde samme levestandard som pensjonist som de hadde som yrkesaktiv. En bred og standardisert pensjonslovgivning bør være lik for alle. Selvstendig næringsdrivende må derfor få samme mulighet til pensjonsopptjening som arbeidstakere. Begrenset pensjonsopptjening for inntekt over 7.1 G bør fjernes eller grensen heves. I kombinasjon med alleårsregel medfører begrensningen på inntekt over 7,1 G en klar ulempe for de med lang utdanning. Det er derfor helt nødvendig å balansere dette med å gi mulighet for pensjonsopptjening under utdanning. I offentlig tjenestepensjon må det også i fremtiden sikres en fornuftig sammenheng mellom sluttlønnsnivå og inntekt som pensjonist. Pensjonssystemene må gi insentiver til å stå lenge i arbeid. Det vil si at systemet må være fleksibelt, på en slik måte at det fremmer fortsatt mobilitet mellom sektorer og gir mulighet for å velge arbeidsmengde tilpasset alderen. 

Pensjonssystemet må kunne gi gode pensjonsytelser for alle inntektsnivåer

• Pensjonssystemet må samlet kunne gi forholdsmessige og likeverdige pensjonsytelser for alle inntektsnivåer. Innen offentlig tjenestepensjon må det også i fremtiden sikres en fornuftig sammenheng mellom sluttlønnsnivå og inntekt som pensjonist

• Inntektstaket for pensjonssparing på 7,1 G i folketrygden må fjernes eller heves

• Det må gis pensjonsopptjening for studier/høyere utdanning

Pensjonssystemet må gi insentiver til å stå lengre i arbeid

• Det må være en reell mulighet for fleksibelt og selvvalgt uttak av alderspensjon fra 62 år

• Retten til AFP gjøres tilgjengelig for alle arbeidstakere, fordi dagens AFP-ordning gir uforutsigbare utslag og reduserer mobiliteten mellom sektorer.

• Arbeidslivets øvre aldersgrense må oppheves

• Særaldersgrenser må være gjenstand for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet

Pensjonssystemet må sikre borgernes grunnleggende pensjonsrettigheter

• Folketrygdens alderspensjon skal fortsatt bestå av en grunnsikring og en inntektsavhengig pensjon

• Pensjonslovene må åpne for at selvstendig næringsdrivende får samme mulighet til pensjonsopptjening som arbeidstakere

• Rettigheter opparbeidet i tjenestepensjonsordningene før disse endres og tilpasses pensjonsreformen er grunnlovsfestet, og kan ikke reduseres med tilbakevirkende kraft.

• Akademikerne mener alderspensjon skal være en livsvarig ytelse

• Pensjonsordningene må være innrettet slik at man unngår innelåsing mellom bransjer i privat sektor, og mellom offentlig og privat sektor

• Partene i arbeidslivet må ansvarliggjøres gjennom en videreføring av prinsippet om gjensidig innflytelse på pensjonsordningenes organisering og samspill

Les hele policydokumentet under.

Les også