Policydokument om næring

Næringspolitikken skal være langsiktig og forutsigbar, den skal legge til rette for stabilitet og utvikling av konkurransedyktig virksomhet.

Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

  • Næringspolitikken skal være langsiktig og forutsigbar, den skal legge til rette for stabilitet og utvikling av konkurransedyktig virksomhet. En god næringspolitikk skal også bidra til å redusere skadevirkningene av store svingninger i internasjonal økonomi.
  • Norsk økonomi må være attraktiv for kunnskapsinvesteringer. Sterke kunnskapsmiljøer og høy kvalitet på utdanning og forskning er en viktig forutsetning.
  • Et kunnskapsintensivt næringsliv er avhenging av godt samarbeid med kunnskapsinstitusjoner. Kunnskapsinstitusjonene og næringslivet må stimuleres til en gjensidig dialog om kompetansebehov og -bruk i næringslivet. 
  • Næringspolitikken skal bidra til å fremme forskningsbaserte innovasjoner både i offentlig sektor og i næringslivet, det vil bidra til å heve kvaliteten på offentlige tjenester og bidra til vekst i norsk økonomi.
  • Bedrifter har et samfunnsansvar utover sin egen bunnlinje. Offentlige myndigheter har ansvar for å utvikle rammebetingelser som gir bedriftene muligheter til å ta et helhetlig samfunnsansvar.
  • Viljen og muligheten til å skape egen arbeidsplass må styrkes i Norge. Entreprenørskap må bli en mer integrert del av høyere utdanning, samtidig må velferds- og pensjonsordninger for selvstendig næringsdrivende styrkes slik at de er på linje med ordningene til arbeidstagere.
  • Næringspolitikken skal legge til rette for og gi incentiver til utvikling og produksjon av bærekraftige produkter og tjenester. Grønne investeringer skal bli en viktig drivkraft i norsk økonomi.
  • Offentlig sektor kjøper store mengder varer og tjenester. Denne etterspørselen må, så langt mulig, stimulere til utviklingen av et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv.
  • Statlig eierskap må ha en særskilt begrunnelse og staten bør framstå som minst like aktive som private eiere. 

Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked ble vedtatt i styre 8. desember 2009.

Les også