Policydokument om næring

Et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv: Akademikernes næringspolitikk.

Overordnede prinsipper for et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv er at:

1. Kunnskapspolitikken har avgjørende betydning for næringsutviklingen. Investeringer i forskning og utdanning står helt sentralt for å utvikle et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv.

2. Næringspolitikken må være innovativ og kunnskapsbasert. Dette innebærer å våge å tenke nytt, og gjerne eksperimentere med nye virkemidler. Myndighetene må ta ansvar for evalueringer og forskning på om virkemidlene fungerer etter hensikt. Virkemidler som ikke har effekt må avsluttes.

3. Staten må bidra, men næringslivet har også selv ansvar for å gjøre nødvendige investeringer i kunnskap og kompetanse. Akademisk kompetanse bidrar til økt produktivitet, men akademikerandelen er svært lav i privat sektor sammenliknet med de øvrige sektorene. Næringslivet må få økt kunnskap om nytteverdien av akademisk arbeidskraft.

4. Næringspolitiske virkemidler skal kompensere for markedssvikter. Særlig i utviklingsfaser hvor risikoen er høy, er det viktig med risikoavlastning fra myndighetene. Akademikerne er særlig opptatt av virkemidler som bidrar til følgende mål:

a. Mer næringsrettet kompetanse

b. Økt forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet

c. Utvikling av nytt kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv

5. Næringspolitikken må støtte opp om de områdene hvor Norge allerede er konkurransedyktige, eller har mulighet til å skaffe seg komparative fortrinn, som for eksempel bioøkonomi, sirkulærøkonomi og helsenæringer. Kunnskap, naturressurser og miljø er de viktigste kriteriene for en næringsspesifikk satsing nasjonalt og regionalt. Norge bør være et foregangsland og legge til rette for løsninger som gir grønn konkurransekraft med koordinert innsats i virkemiddelapparatet.

Vedtatt av Akademikernes styre 6. desember 2017.

Les også