Policydokument om helse

God helse er både et individuelt gode og en av samfunnets viktigste ressurser. God helse i befolkningen fremmes av gode oppvekstbetingelser, at alle har tilgang til nødvendige goder og læring som gir mestring av eget liv.

Når sykdom rammer eller når innbyggere utsettes for overbelastninger, vold og traumer, er det viktig med et godt helsevesen med lav terskel og med høy kompetanse. Barn som mishandles eller på andre måter overbelastes i tidlig barndom, har både somatisk og psykisk oversykelighet senere i livet.

Det er derfor i samfunnets interesse å satse både på å forebygge og behandle helseplager og sykdom i befolkningen. Akademikergruppene bidrar med medisinsk, psykologisk, pedagogisk, odontologisk, juridisk, teknologisk, økonomisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kompetanse, og har en helt avgjørende plass i dette arbeidet.

Hovedpunkter i Akademikernes helsepolitikk er en politikk som:

  • Videreutvikler god folkehelse gjennom økt satsing på forebyggende og helsefremmende innsats i alle lag av befolkningen – som et felles ansvar for alle sektorer og politikkområder.
  • Legger til rette for at den enkelte i størst mulig utstrekning kan ta ansvar for egen helse.
  • Tilfører ressurser til helsetjenesten som står i samsvar med oppgavene den er satt til å løse.
  • Bidrar til innovasjon i helse- og omsorgssektoren gjennom tverrfaglig forsknings- og utviklingssamarbeid om utvikling og utprøving av ny medisinsk teknologi og metoder

 

Akademikernes helsepolitiske dokument ble vedtatt i styret 24. oktober 2013.

Les også