Høringssvar vedrørende overgangsregler for uførepensjon i OfTP

Publisert 

Fellessvar fra LO-kommune, LO-stat, Unio, YS kommune, YS stat og Akademikerne.

Innledning

Organisasjonene har tidligere påpekt regjeringens klare politiske løfter i Prop. 130 L (2010-2011) om at «Offentlig ansattes uføretrygd skal økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft», noe også Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av proposisjonen. Det var også en klar forutsetning at de som allerede var uføre i 2015 skulle beholde nivået på uførepensjonen ved overgangen til nye regler, og det ble gitt en overgangsforskrift for å sikre dette.

Organisasjonene viser for øvrig til vårt brev til Arbeidsministeren 12.03.13 der vi med bakgrunn i møter «legger til grunn at mottakere av uførepensjon innvilget før 01.01.15 skal få sine pensjoner konvertert på en slik måte at ytelsene etter skatt opprettholdes for alle, for eksempel gjennom en individuell garanti.» Dessverre erfarer vi nå mange tilfeller som var innvilget en uføreytelse etter reglene som gjaldt før 2015 som likevel får betydelig nedgang i ytelse ved endringer av underliggende folketrygdytelse etter 2015. Dette har skapt betydelige reaksjoner blant uføre i våre medlemsgrupper.

Organisasjonene støtter intensjonen om å rette opp utilsiktede effekter av uførereformen, men vi mener departementet i forslaget ikke går langt nok mht. hvilke grupper som skal omfattes av endringene. Dette gjelder spesielt høringsnotatets pkt. 3.

Vår prinsipielle tilnærming i disse sakene er at de som var uføre med en bruttoberegnet uføreytelse fra tjenestepensjonsordningen før 2015, har et vern mot endring også om det skjer endringer i den underliggende ytelsen fra NAV og ber om at endringer i overgangsforskriften inkluderer dette. Dette utdypes nærmere i det følgende.

Les hele høringssvaret i dokumentet under.

Les også