Høring-overordnet del - verdier og prinsipper

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Kunnskapsdepartementet vedrørende overordnet del - verdier og prinsipper (ny generell del av læreplanverket.

Akademikerne støtter i all hovedsak dokumentets innhold. Mye av innholdet er naturlig nok en videreføring av dagens generelle del og utdyper formålsparagrafen. Generell del er sammen med formålsparagrafen med på å løfte og tydeliggjøre verdiene og grunnsynet som skolen styrer etter. Overordnet del harmonerer nå også bedre med Kunnskapsløftets læreplanverk. Den tar opp i seg de tre tverrfaglige temaene (demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring) som Ludvigsen-utvalget og den påfølgende stortingsmeldingen foreslo - og som Akademikerne støttet. Dokumentet omtaler betydningen av å lære å lære, noe Akademkerne også har vært særlig opptatt av. Vi er glade for at vedien av forskjellige arenaer for læring løftes fram.

Høringen kan leses i sin helhet nedenfor.

 

Les også