Høring om Cappelen-utvalgets rapport

Publisert 

Høring – NOU 2016: Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk (”Cappelen-utvalget”).

Cappelen-utvalget har hatt som mandat å vurdere eventuelle utfordringer for lønnsdannelsen i lys av to konkrete utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013. Utviklingstrekkene utvalget har sett på er oljeprisfallet og økningen i antall personer som har søkt om asyl i Norge.

Akademikerne stiller seg bak utvalgets hovedkonklusjon, om at lavere oljepris og økt tilstrømming av flykninger ikke tilsier behov for endringer i det institusjonelle rammeverket for lønnsdannelsen i Norge. Lønnsdannelsen har raskt tilpasset seg endringene i norsk økonomi, og partene – både gjennom den sentrale og lokale lønnsdannelsen – har bidratt til dette.

Vi ønsker med denne uttalelsen å kommentere noen konklusjoner i NOUen og utdype enkelte forhold som vi oppfatter som særlig relevante framover.

Les hele høringssvaret i dokumentet under.

Les også