Høring - utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda

Publisert 

Akademikerne viser til departementets høringsbrev av 9. oktober 2017, vedr utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda.

Akademikerne er opptatt av at saksbehandlingen forut for Nemndas avgjørelse må sikre at saken blir opplyst så godt det lar seg gjøre. Det er derfor viktig at nemndas sekretariat gir partene tilstrekkelig lange frister til at partene har mulighet til å belyse de ulike sider av saken. Vi mener det er hensiktsmessig at man legger seg tett opp til tvistelovens saksbehandlingsregler i denne sammenheng.

Akademikerne mener videre at flest mulig saker bør behandles muntlig for nemnda. Loven angir skriftlighet som en hovedregel, men åpner for muntlig saksbehandling der det av hensyn til saken opplysning bør gjennomføres. Vi mener det er viktig at nemnda tar en grundig vurdering av hver enkelt sak, om det er behov for muntlig behandling. Prinsippet om umiddelbar bevisføring (muntlighet) er et viktig prinsipp for rettssikkerheten, og bør ivaretas så langt det er mulig.

Akademikerne har ingen ytterligere merknader.