Høring - nye kapitalkrav for pensjonskasser

Publisert 

Høringssvar om nye kapitalkrav for pensjonskasser. Finansdepartementet ber i høringen om høringsinstansenes vurdering av behovet for nye og mer betryggende kapitalkrav for pensjonskasser, og hvordan slike krav bør utformes.

Akademikernes hovedtilbakemelding

Akademikerne støtter at det skal være betryggende kapitalkrav for pensjonskasser. Det er viktig å sikre pensjonskassenes pensjonsforpliktelser slik at pensjonsmottakerne har trygghet for fremtidige utbetalinger. Det er på den annen side vesentlig at kapitalkravet er godt begrunnet. Dersom kapitalkravet blir strengere enn nødvendig vil det ha negative konsekvenser i form av for høy kapitalbinding og/eller en ikke hensiktsmessig kapitalforvaltning og forventet lavere pensjonsutbetalinger. Akademikerne er på denne bakgrunn negative til det det foreliggende forslaget til nytt regelverk som vi mener går for langt i skjerpende retning. Våre vurderinger til grunn for dette synspunktet er nærmere redegjort for nedenfor.

Les helse høringssvaret i dokumentet under.

Les også