Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Publisert 

Akademikerne har gitt svar på NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.

Flere av de opprinnelige intensjonene bak sykehusreformen er ikke innfridd. De erfaringene vi har etter 15 år med helseforetaksmodellen viser at det er behov for nye grep for å sikre innbyggerne tjenester av høy kvalitet. For å lykkes med dette må prosesser og strukturer bygge opp under tilliten mellom ledelsen og de ansatte og deres representanter på alle nivåer. Arbeidsforskningsinstituttets Medbestemmelsesbaromteret 2016 og Fafo rapport 2016:22 Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund belyser de utfordringer vi står overfor når det gjelder å bygge tillit.

Hovedpunktene i Akademikernes synspunkter er:

  • En sterk offentlig sektor er avgjørende for å få til et godt og velutviklet velferdstilbud til befolkningen. Fortsatt offentlig eierskap til sykehusene er viktig for å sikre gode sykehustjenester.
  • Tillit mellom ledelsen og de ansatte på alle nivå er en forutsetning for god utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Les også