Høring - NOU 2017:2 Interasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Justis- og beredskapsdepartementet vedrørendeIintegrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Akademikerne er enig i at det må legges større vekt på utdanning og kvalifisering som ledd i en langsiktig integrasjonsstrategi. Kompetanse og sysselsetting er nøkkelen til god integrering. Integrering av innvandrere vil i økende grad bli avgjørende også for samfunnets sosiale og politiske stabilitet, ikke bare for det økonomiske fundamentet.

Høringen kan leses i sin helhet nedenfor.

Les også