Høring - Forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Akademikerne mener det er uheldig at forskriftsforslaget kommer på høring før selve loven er vedtatt.

Vi viser til brev mottatt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. april 2017, vedrørende forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Akademikerne mener det er uheldig at forskriftsforslaget kommer på høring før selve loven er vedtatt. Dette gjør det vanskelig å se helheten i regelverket, og høringssvaret vil nødvendigvis måtte basere seg på en forutsetning om hvordan lovbestemmelsene vil se ut.

Les også