Høring - Offentlig støtte til barnefamiliene

Publisert 

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring nye regler om offentlig støtte til barnefamilier.

Akademikerne har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet 7. april i år om høring av NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

Barnehager er en viktig arena for integrering og språkopplæring. På sikt mener Akademikerne gratis barnehage bør være et mål. Akademikerne er glad for at utvalget foreslår å avvike kontantstøtten.

Akademikerne støtter forslaget om individuelle rettigheter i foreldrepengeordningen, uavhengig av kjønn.  

 


Høringsuttalelse til forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven om intensiv oppfølging og tverrfaglig samarbeid

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Kunnskapsdepartementet vedrørende endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen dreier seg om innføring av plikt for skolen til å gi intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.