2016

Publisert 

Høring - NOU 2016: 14 Mer å hente – bedre læring for elever med stort læringspotensial

Akademikerne mener det bør være en klar ambisjon for norsk skole at det skapes et læringsmiljø hvor også tilpasning til faglig sterke elever er en selvfølge. Alle elever, også de med høyt læringspotensial, har rett på tilpasset opplæring. I nasjonale og internasjonale tester er det en altfor liten andel elever som presterer på høyeste nivå i Norge. Elevgruppen med høyt læringspotensial har langt på vei blitt overlatt til seg selv.

Publisert 

Forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU

Akademikerne ønsker å gi innspill i høringen i denne omgang da vi organiserer grupper av helsepersonell som ikke omfattes av sektordirektiv og dermed vil omfattes av de generelle reglene for helsepersonell. Vi legger til grunn at dette arbeidet vil få betydning for den videre prosess med revisjon av regelverket som gjelder for helsepersonell.