Høringssvar om Banklovkommisjonens utredning nr. 29

Publisert 

Akademikerne har avgitt høringssvar vedrørende Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV).

Høringssvar om Banklovkommisjonens utredning nr. 29

Banklovkommisjonen har i del I av utredningen drøftet hvordan et utkast til en ytelsesbasert ordning tilpasset ny folketrygd kan se ut. Kommisjonen uttaler at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som er tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd. Når det gjelder lovutkastet, har det vært uenighet i kommisjonen knyttet til en del enkeltspørsmål. Denne uenigheten har bl.a. resultert i at lovutkastet er forholdsvis generelt utformet på en del punkter. I del II av utredningen drøftes behovet for en ny form for ytelsesbasert alderspensjon. Det er ulike oppfatninger i Banklovkommisjonen om det er ønskelig å gjennomføre en ny lovgivning om ytelsesbaserte alderspensjonsprodukter. 

Akademikerne er generelt bekymret for at tjenestepensjonsmarkedet i privat sektor vil domineres av pensjonsordninger med opphørende ytelser. Akademikerne arbeider for at tjenestepensjonsordninger skal gi livsvarige ytelse, og at samlet kompensasjon fra folketrygden og ytelsene fra tjenestepensjonsordningene vil kunne stå i rimelig forhold til lønn i foretaket. Utover dette er det viktig at tjenestepensjonsmarkedet fungerer effektivt med lave kostnader og at ordningene er enkle å forstå, gir forutsigbar pensjon og er enkle å sammenligne. Gjennom en yrkeskarriere vil de fleste tjene opp tjenestepensjon i flere arbeidsforhold ved siden av opptjeningen i folketrygden.

Akademikerne mener dette kan oppnås ved å rette fokus mot følgende:

  • At livsvarige ytelser blir enklere tilgjengelig som «normalen» også fra innskuddsordningene
  • At arbeidstaker reelt sikres all avsatt pensjonskapital, og således at dagens grense på 12 måneders tjenestetid vurderes avviklet. Nye høyere innskuddssatser og åpning for mer bruk av midlertidige stillinger bidrar til at til dels store sparebeløp går tapt ved hyppigere jobbskifter
  • At arbeidstakers medbestemmelse økes, som følge av at risikoen for pensjonens størrelse er flyttet over på arbeidstaker
  • At foretakspensjonsloven tilpasses ny folketrygd. Arbeidet bør begrenses til nødvendige tilpasninger til ny folketrygd og levealdersjustering. Det er viktig at eksisterende foretakspensjonsordninger kan videreføres, og spesielt at lukkede ordninger kan bestå

Akademikernes kommentarer til utredningens foreslåtte ordning retter seg mot at kommisjonen ikke har lykkes i å bli enige om et reelt ytelsesprodukt – som etter Akademikernes mening må ta utgangspunkt i en justering av dagens foretakspensjonslov. Foreslått ordning tar utgangspunkt i tjenestepensjonsloven (hybrid), og gjør enkelte justeringer for at denne skal framstå som en ytelsesordning. Dette er ikke tilstrekkelig som et godt alternativ til dagens ordninger. På tross av at Akademikerne ønsker ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger er det derfor et spørsmål om en er tjent med ytterligere varianter av pensjonsordninger hvis det i realiteten ikke tilfører noe ytterligere på hvordan ordningen yter og virker.

Øvrige konkretiserte kommentarer er knyttet til bl.a årlig opptjening, regulering av pensjonsbeholdningen, samt fleksible løsninger for arbeidstakertilskudd.

Les hele høringssvaret i dokumentet under.

Les også