2015

Publisert 

Høring – forslag til endring i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser

Akademikerne støtter Utdanningsdirektoratets forslag om å innføre en fraværsgrense. Det rapporteres om dårlige erfaringer med dagens ordning og vi ser med bekymring på at relativt mange faglærere føler seg presset til å sette standpunktkarakter på mangelfullt grunnlag. Dette fører til forskjellsbehandling av elevene og undergraver tilliten til systemet med standpunktkarakterer.

Publisert 

Høring vedrørende NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Akademikerne ønsker et skattesystem som er helhetlig og enkelt, og samtidig grønnere og bedre tilpasset den internasjonale konkurransesituasjon enn dagens system. Velferdsstaten kan bare sikres gjennom et system som ivaretar og stimulerer til verdiskaping, samtidig som fellesskapets inntekter sikres på lang sikt. Systemet må oppleves som rettferdig av store grupper. Skattesystemet må underbygge hovedelementene i den norske modellen, og videreføre insentiver til et fleksibelt og omstillingsdyktig næringsliv.

Publisert 

Høring – NOU 2014:14 – Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg

Vi viser til høring på NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Akademikerne er enig med utvalget i at det er nødvendig å utvikle fagskolen til et skoleslag med høy kvalitet og relevans som er godt kjent og har høy anerkjennelse i arbeidslivet og befolkningen for øvrig. Vi deler også utvalgets syn på at økt kvalitet og relevans er avhengig av å styrke skolenes administrasjon og pedagogiske miljø.