Tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd

Publisert 

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 31.1.2014.

Akademikerne vil først bemerke at høringsnotatet er vanskelig tilgjengelig. Særlig vil vi påpeke at de innstramninger som foreslås ikke er tydelig markert. Dette til forskjell fra tidligere høringsnotater fra departementet. Vi vil også bemekre at de innstramninger som foreslås ikke er nødvendige av hensyn til tilpasningen til ny uføretrygd i folketrygden.

Les også