NOU 2013:12 - Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Publisert 

Akademikernes høringssvar NOU 2013:12 - Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger.

I NOU 2013: 12 «Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger» foreslår Banklovkommisjonen at uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger gjøres om til en pensjon som i utgangspunktet kun beregnes ut fra lønn og ikke ut fra opptjeningstid og ut fra en forventet folketrygd som i dagens uførepensjonsordning. Forslaget er laget slik at ny uførepensjon er tilpasset endringene i folketrygdens uførepensjon som er vedtatt fra 2015 og som gir uføretrygd på 66 prosent av lønn opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Forslaget er til en viss grad også tilpasset forslag til ny uførepensjon som i disse dager er i ferd med å vedtas for offentlig sektor.

Akademikerne støtter i hovedsak de foreslåtte endringene i uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger. Vi er positive til de foreslåtte maksimale rammene for ytelsen fra ordningen, spesielt er det viktig at lønn over 6 G er gitt tilstrekkelige rammer og at det må være adgang til å ha tilsvarende ytelser som i offentlig sektor.

Vi vil likevel peke på enkelte punkter der vi mener regelverket bør endres og/eller avklares:

1. Behandling av fripoliser og oppsatte rettigheter i offentlig tjenestepensjon

2. Regulering av fremtidig alderspensjon ved uførhet

3. Håndtering av delvis uføre og ut- og innmelding i ny ordning ved arbeidsskifte

4. Fradrag i uførepensjon for delvis uføre med bedre lønnsutvikling enn vekst i G

5. Størrelsen på barnetillegget til uførepensjonen

6. Informasjonsbehov

Les hele høringsuttalelsen og vedlegg nedenfor.

Les også