Høring om Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger §2 – om maksimal stønadsperiode

Publisert 

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev datert 13. desember 2013 om forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger.

Akademikerne støtter departementets forslag til presisering av hvilke perioder som skal telle med og hvilke perioder som skal komme i tillegg til den maksimale stønadsperioden.

Les også