Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Publisert 

Vi viser til departementets brev av 19. september 2014 hvor man ber om synspunkter på forslag til ny forskrift som skal regulere adgangen til å gi helseopplysninger i pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter.

Akademikerne slutter seg fullt ut til de synspunker som følger av vedlagte innspill fra Legeforeningen, datert 11. november i år.

Se høringssvaret i dokumentet nedenfor.

Les også