Endringer i samordningsregelverket mv ved innføring av ny uføreordning i OfTP og FT

Publisert 

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 31.1.2014.

Høringsnotatet foreslår en del lovtekniske endringer som kreves når ny uførepensjon i folketrygden innføres 1. januar 2015 samtidig som tjenestepensjonens uføredel endres til en netto påslagsytelse.

Les også